Cerere de oferte achiziție Echipamente informatice (sistem desktop, videoproiector, multifuncțională, cameră foto-video, stickuri USB ), an III – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri „Echipamente informatice (sistem desktop, videoproiector, multifuncțională, cameră foto-video, stickuri USB ) “ Anul III în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Cerere de oferte achiziție Echipamente pentru instruire (ecran mobil de proiecție, tablă magnetică, flipchart, an III – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri „Echipamente pentru instruire (ecran mobil de proiecție, tablă magnetică, flipchart ) “ Anul III în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Cerere de oferte achiziție Echipamente informatice (laptopuri), an III – grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de  bunuri „Echipamente informatice (laptopuri) “ Anul III în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : ” Servicii de medicina muncii

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : Servicii de medicina muncii”, cod CPV 85147000-1Servicii de medicina muncii (Rev.2)

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 26.04.2022, la adresa de e-mail simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Nu se accepta oferte partiale/ variante/ oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP, si va fi incheiat un contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimatie este de: 100.849,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Servicii medicale-testare COVID

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Servicii medicale-testare COVID”, cod CPV 85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev. 2)

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 07.04.2022, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maximă estimată este de 134.415,00.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze: ”Servicii de proiectare lucrări de refacere si restaurare fațade imobil situat in Calea Griviței nr. 2 – 2A”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze: Servicii de proiectare lucrări de refacere si restaurare fațade imobil situat in Calea Griviței nr. 2 – 2A”

Cod CPV 71320000-7– Servicii de concepție tehnică Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate. Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.04.2022, la adresa de e-mail: simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi “prețul cel mai scăzut“, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Nu se accepta oferte partiale/ variante/ oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, va fi incheiat un contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimata este de: 131.650,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)

Achiziție de ” Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ” Servicii de asistență, mentenanță sistem informatic integrat de bibliotecă TinREAD (versiune Expert)”, cod CPV 72266000-7 – Servicii de consultanță pentru software (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 22.03.2022, ora 12:00 la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

” Servicii de mentenanță cu consumabile incluse (soluții dezinfectante) pentru sistemele de pulverizare (porți dezinfectante), aflate la intrarea în clădirile ASE”,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze   Servicii de  mentenanță cu consumabile incluse (soluții dezinfectante) pentru sistemele de pulverizare (porți dezinfectante), aflate la intrarea în clădirile ASE”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 98.280,00 lei fara TVA – 15 porți dezinfectante;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 23.03.2022 inclusiv.

Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentat împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa:  simona.iancu@ase.ro.

Operatorii economici vor prezenta următoarele documente:

  1. Propunerea financiară: se va elabora conform modelului formularului de ofertă (Formular nr.1), anexat prezentei.
  2. Propunerea tehnică, elaborată conform cerințelor din caietul de sarcini și anexe -documetații tehnice atașate.
  3. Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă (Formular nr.2);                      
  4. ÎMPUTERNICIRE (Formular nr.3) – dacă este cazul;                      
  5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, si 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice din Legea nr. 98 din 2016 (Formular nr.4);                      
  6. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial din care să rezulte: denumirea completă, sediul social și punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare autorizat(e) al(e) ofertantului și corespondența acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondenta în codul / codurile CAEN autorizate din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informațiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentării acestuia; Valabilitatea ofertei va fi specificată în Formularul de ofertă (Formular nr.1) și va fi de 30 de zile de la data limită pentru transmiterea ofertelor. La finalizarea selecției de oferte, autoritatea contractantă va solicita ofertantului declarat câștigător să publice oferta sa în Catalogul electronic SEAP, urmând ca semnarea contractului de servicii să se realizeze ulterior finalizării tranzacției din  Catalogul SEAP.   

Cerere de oferte achiziție bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II- grant 222/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte  de bunuri „MOBILIER- (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) “ Anul II în beneficiul subproiectului ”Responsabilitate, Originalitate, Solidaritate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, acord de grant 222/SGU/NC/II. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele de participare  anexate.

Achizitie publica directa-Servicii de promovare

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze : Servicii de promovare pentru desfasurarea campaniei media privind admiterea 2022 si a ofertei educationale, Campanie media MBA si Campanie media INDE”, ”cod CPV 92400000-5– Servicii agentii de presa (Rev. 2).

Caracteristicile tehnice: conform Caietului de sarcini și Invitației de participare atașate.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 14.03.2022, ora 12:00 la adresa de e-mail simona.iancu@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP, si va fi incheiat un  contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Valoarea maxima estimate este de 101.300,00 lei fara TVA.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.