SOLICITARE OFERTE FINANCIARE MATERIALE DE CONSTRUCTII

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Bucuresti, Piaţa Romană nr. 6, Sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, prin achizitie directa, în conformitate cu prevederile art. 19 şi  din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare :

Achiziţie de: materiale de constructii

Încadrare în cod CPV: 44110000-4

Denumire conform Nomenclator: Materiale de constructii

 

In acest sens, va rugam sa ne transmiteti ofertele dvs financiare, in lei, pentru toate produsele solicitate.

Data limita de transmitere a ofertelor: 01.04.2015

 

Documente atasate:  CAIET DE SARCINI

INVITATIE DE PARTICIPARE