ANUNȚ ORGANIZARE PROCEDURĂ DE ÎNCHIRIERE

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în Piața Romană nr. 6, Sector 1, București, telefon/fax 021/3191900 CIF 4433775, în calitate de Autoritate Contractantă, prin prezenta solicită depunerea de oferte în vedere închirierii de spații/ imobile/ terenuri, după caz cu dotările necesare derulării în condiții optime a activităților educaționale, de cazare, de cercetare și conexe.

1. Obiectul închirierii: Închiriere din surse externe de spații/ imobile, după caz cu dotările aferente, necesare organizării activităților de învățământ, de cercetare, de cazare și conexe, derulate în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

2. Procedura aplicată:Cerere de ofertă cu plic sigilat.

3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai mic – exprimat în euro/mp/lună.

4. Prețul maxim acceptat pentru licitația publică cu plic sigilat: 10 euro/mp/lună.

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Durata contractului de închiriere: 3 ani de la data asumării de ambele părți, cu posibilitatea de prelungire, conform solicitării prealabile a beneficiarului licitației.

7. Oferta va fi însoțită de documentele de calificare specificate în caietul de sarcini.

8. Oferta se va depune în plic sigilat, netransparent, marcat la exterior cu adresa ofertantului și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  06.12.2021, ORA 12,00”.

9. Adresa la care se pot depune ofertele: Str. Piața Romană, nr. 6, imobil Ion Angelescu, parter , registratura ASE.

10. Data limită de depunere a dosarului: 06.12.2021, ora 12

11. Data stabilită pentru deschiderea ofertelor depuse: 06.12.2021, ora 12,30, la sediul din Str. Stanislav Cihoschi, nr. 6, imobil Cihoschi, etaj 3, camera 5306, unde sunt învitați să participe toți ofertanții, prin reprezentanții desemnați ai acestora.

Înformații suplimentare se pot obține la: nr. telefon. 0733103670 și/ sau adresă de e-mail constantin.bejinariu@ase.ro .