SOLICITARE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII DE REPARARE PERIFERICE INFORMATICE

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice din Bucuresti,  cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, cod de identificare fiscală 4433775, tel 0213191901, fax 0213191966, intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 si 191 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, servicii de reparare instalatii de aer conditionat, cod CPV 50323100-6, respectiv pentru mai multe tipuri de echipamente care fac obiectul Caietului de Sarcini anexat prezentei.

  1. 1.            Modul de derulare a achizitiei:
  • Realizarea unui studiu de piață pe baza ofertelor depuse de operatori economici până la data limită de transmitere a ofertelor.
  • Atribuirea contractului de servicii ofertantului care prezintă preţul cel mai scăzut, clasat pe primul loc şi declarat câştigător.
  1. 2.            Durata contractului de achiziție de servicii estedin momentul încheierii si semnării lui de către ambele părți si pana la data de 31.12.2014.

Locul prestării serviciilor de reparare: în principal in sălile de curs, amfiteatre, birouri structuri organizatorice aflate in  locațiile Academiei de Studii Economice, precizate în Caietul de sarcini anexat prezentei.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro