Solicitare de oferte – tubulatura ghena

SOLICITARE DE OFERTĂ

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI  (ASE), cu sediul sector 1, telefon: 021-319.19.00, fax:40.21-319.19.66, e- mail: achiziipublice@ase.ro intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare. Diverse servicii de întreţinere şi reparaţii., cod CPV 50800000-3. Aceste servicii constau in: inlocuirea tubulaturii ghenei din Căminul Moxa D şi repararea tubulaturii ghenei din Căminul C1TEI

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

– Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.

– Disponibilitatea firmei dvs, de a presta serviciile solicitate.

– Preţul unitar  şi preţul total al serviciilor prestate (lei, fară TVA).

– Perioada de valabilitate a ofertei.

Anexăm prezentei adrese Caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice ale serviciilor solicitate.

Data limită pentru transmiterea ofertelor: 25.06.2014 ora 15.00, la fax: nr.40.21-319.19.66, şi / sau prin e-mail: otilia.velcea @com.ase.ro, Persoană de contact:  Otilia Velcea,  telefon 021-319.19.00/int. 121

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro