Servicii de furnizare cablu TV pentru caminele ASE

Instrucțiuni si conditii privind desfasurarea selectiei de oferte,  în vederea  atribuirii contractuluiServicii furnizare cablu TV”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de furnizare cablu TV”, cod CPV: – 92232000-6  Servicii de furnizare cablu TV (Rev 2), in urmatoarele conditii:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 123,860.00 lei fara TVA;
  • Modalitatea de achizitie: achizitie directa (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii integrale a cerintelor tehnice minimale si a conditiilor financiare maximale impuse de catre autoritatea contractanta prin caietul de sarcini si anexele acestuia, respectiv valoarea totală cea mai scăzută, exprimată în lei, fără TVA, pentru serviciilor specificate în caietul de sarcini,
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.01.2020, ora 14:30.
  • Modalitatea si locul de transmitere a ofertelor: Se solicită operatorilor economici care, conform codurilor CAEN activate pe societăţile lor, au dreptul de a servicii din subcategoria celor supuse prezentei achiziţii şi care sunt interesaţi de participarea la selecţia de oferte sus-menţionată, să depună oferta la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Ion. N. Angelescu din strada Piata Romana nr.6, sectorul 1, parter – Registratura ASE Bucuresti – primirea ofertelor se va realiza în intervalul orar 08,00 – 14,30). Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului, va fi ştampilată şi se va prezenta într-un plic sigilat, pe care se vor înscrie următoarele menţiuni: OFERTĂ PENTRU „Servicii de furnizare cablu TV pentru caminele ASE”.