INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE SERVICII DE CAMPANII DE PUBLICITATE MEDIA DERULATE IN MEDIA LOCALA SI REGIONALA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

 

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE SERVICII DE CAMPANII DE PUBLICITATE MEDIA DERULATE IN MEDIA LOCALA SI REGIONALA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Catre,

Societatile interesate

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 021.3191900/3191901, fax 021.319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro, transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici şi publicitate pe www.e-licitatii.ro

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate: servicii de campanii de publicitate in media locala si regionala pentru promovarea ofertei educationale a a Academiei de Studii Economice din Bucuresti cod CPV:  79341400-0 – Servicii de campanii  de publicitate (Denumire conform   Nomenclator), in 13 judete, conform caiet de sarcini anexat.

NOTA: Se vor depune oferte pentru unul, mai multe sau toate serviciile care fac obiectul prezentei achizitii. Indiferent de optiunea pentru unul sau mai multe servicii, ofertele operatorilor economici vor fi depuse pentru intreaga cantitate de servicii. Ofertele care nu vor viza cantitatea solicitata prin caietul de sarcini pentru serviciul/serviciile ofertate vor fi respinse.

4.         Autoritatea contractanta va incheia cu ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câstigator/câştigători un contract/contracte de prestre de servicii cu durata pana la 30 aprilie 2014.

 

Atasam invitatia de participare, caietul de sarcini si forumularele de oferta in format pdf si word (editabil).

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro