INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: : „ MATERIALE ELECTRICE, MATERIALE SANITARE, MATERIALE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MATERIALE FERONERIE ”

 

Catre,

Operatorii economici interesati

 

1.         Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: achizitie directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E.: achizitiipublice.ase.ro si elicitatii.ro.

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate – 4 loturi:

– lotul 1 –MATERIALE SANITARE;

– lotul 2 –  MATERIALE ELECTRICE;

– lotul 3 –  MATERIALE  PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII ;

– lotul 4 –  MATERIALE- FERONERIE;

 

4.         Locul de livrare a produselor : Academia de Studii Economice din Bucuresti, avand  locatiile in Bucuresti,:

–  str. Cihoschi nr.5 , sector 1 ; persoane de contact: Ing.Florian Mogila si Tehn.Gheorghe Alexe;

–  str. Mihail Moxa nr.9-11, sector 1; persoane de contact – ec. Virginia Nastase si adm. fin. Calin Stelian

5.         Natura si cantitatea produselor  ce urmeaza sa fie livrate: conform caietului de sarcini anexat. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de produse  solicitata pentru  fiecare lot. Nu se accepta oferte parţiale. Se solicita: mostre ,descrieri si /sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru

pentru produsele mentionate in caietele de sarcini la coloana observatii, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 509/2011

Neprezentarea celor mentionate mai sus  duce la descalificarea ofertantului

 

 

6.         Achizitorul va incheia un contract de furnizare produse. Durata contractului – pana 31.12.2014. Furnizarea  se va face, in baza contractului, la comanda ferma a autoritatii contractante. Livrarea produselor  se va face in termen de 4 zile de la comanda ferma a beneficiarului. Marfa va fi livrata pe baza de factura, insotita de certificatul de calitate si garantie.

7.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

8.         a) Data limita de primire a ofertelor :  29.04.2014 ora 12,00.

             b) Adresa la care se depun ofertele: sediul Autoritatii Contractante – Academia de Studii Economice din București, Serviciul Achiziţii Publice, cladirea din strada Cihoschi, etaj 2, camera 5204, Bucuresti, sector 1, fax: 021/3191966.

            c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele preliminare: limba româna

d) Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

9.         Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa îşi menţina oferta valabila: 45 zile

10.       Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scazut, respectiv valoarea (in lei, fara TVA) cea mai scazuta pentru fiecare lot.

 

 

Adaugam Set 1. clarificari

Adaugam Set 2raspuns la clarificari 28.04.2014 –. clarificari

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro