INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZITIE: „ACHIZITIE CARBURANTI PE BAZA DE CARDURI NOMINALE SI NENOMINALE – PENTRU PARCUL DE AUTOVEHICULE AL ASE BUCURESTI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZITIE: „ACHIZITIE CARBURANTI PE BAZA DE CARDURI NOMINALE SI NENOMINALE – PENTRU PARCUL DE AUTOVEHICULE AL ASE BUCURESTI: 

Catre,

Societatile interesate

Invitaţie de participare la procedura achizitie: „achizitie carburanti pe baza de carduri nominale si nenominale pentru parcul de autovehicule al ASE Bucuresti” – COD CPV:09132100-4: Benzina fara plumb si 09134220-5: Motorina (EN 590) (denumire conform Nomenclator)

1.         Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro si transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici.

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate – carburanti pe baza de carduri nominale si nenominale”, conform caiet de sarcini anexat

4. Autoritatea contractanta va incheia cu ofertantul declarat câstigator un contract de furnizare de produse cu termen devalabilitate 31.12.2014. Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a solicita prelungirea duratei prezentului contract pentru o perioada de maximum 2 luni, prin act aditional, în condiţiile prevazute de art. 6, alin 3 din HG 925/2006, cu modificari şi completari. În condiţiile prelungirii duratei contractului, autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a suplimenta cantitaţile menţionate la art. 3.1. ale proiectului de contract, cu maximum 2.800 litri, respectiv 1.000 litri benzina fara plumb CO95 şi  1.800 litri motorina EURO5.

5. Se vor depune oferte pentru ambele tipuri de carburant si pentru toata cantitatea  de produse  solicitata. Nu se accepta oferte parţiale.

6. Se interzice depunerea ofertelor alternative.

Atasam : caietul de sarcini, model formulare si model contract (format pdf si editabil)

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro