Achiziție SISTEME TIP DESKTOP (Computere de birou)

                                                   C a t r e,

                                                  OPERATORII ECONOMICII INTERESATI 

In baza dispozitiilor art. 19  si 191 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta – Academia de Studii Economice din Bucuresti va achizitiona Sisteme tip desktop si transmite prezenta:

Invitatie de participare pentru cumpararea directa nr. 681/25.02.2015  de  SISTEME TIP DESKTOP (COMPUTERE DE  BIROU), cod CPV: 30213300-8 

 1.        Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod de identificare fiscală 4433775, cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Modalitatea  de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate: Computere – Sisteme tip desktop, 35 buc,  conform Caiet de sarcini anexat prezentei.

NOTA: Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de produse solicitata. Nu se accepta oferte partiale.

4.         Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice, Bucuresti, Caldirea Mihai Eminescu, str. B-dul Dacia nr. 41, sector 1 Bucuresti

5.         Autoritatea contractanta va incheia cu ofertantul declarat câstigator un contract de furnizare de produse,  pe o durata de 6 luni de la data semnarii.

6.  Livrarea produselor   se va face, in baza contractului ce urmeaza a fi incheiat cu ofertantul castigator in termen de maxim 25 zile lucratoare de semnarea contractului.

7.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

8.         a) Data limita de primire a ofertelor: 05.03.2015

            b) Adresa la care se depun ofertele: sediul Autoritatii Contractante – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Serviciul Achizitii Publice, cladirea Administrativ din strada Cihoschi nr. 5, etaj 3, camera 5315, Bucuresti, sector 1, fax: 021/3191966. Ofertele se depun in format tiparit, in plic inchis.

            c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele preliminare: limba româna

9.         Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile

10.       Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, respectiv: pretul total  cel mai mic pentru  toata cantitatea de produse solicitată, exprimat in lei, fara TVA.

11.       Adjudecarea se va face in baza criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”, cu conditia incadrarii valorii oferte in bugetul maxim estimat de autoritatea contractanta pentru  produsele  care fac obiectul achizitiei.

12. Valoarea maxima estimata a bugetului alocat prezentei achizitii, exprimata in lei, fara TVA, este de  101.500  lei, echivalent a 22.819,24 euro (1 Euro = 4.4480 /cursul din 17.02.2015).

13. In cazul in care vor exista ofertanti cu acelasi pret, ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara  in plic inchis, oferta ce va fi depusa la autoritatea contractanta.

14.       Documentatia  prezentata de ofertanti, in termenul mentionat mai sus,  va cuprinde  urmatoarele:

14.1.       Documente de calificare :

 1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului (Formular 2) in original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia;
 2. Declaratie  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 si  181 din OUG 34/2006 (Formular 2 si Formular 3)
 3. Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, .care sa ateste domeniul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta în codul CAEN din certificatul constatator prezentat. Certificatul constatator se depune în oricare din formele: original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Pentru persoanele fizice / juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, în oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul – în varianta tradusa de un traducator autorizat, în limba româna.

14.2.      Oferta financiara va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Formular de oferta (formular nr.1) – original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia;
 2. Centralizator de preturi pentru produse (Anexa 1  la formularul de oferta) – original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia.

14.3.      Propunerea tehnica:

 1. Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a  produselor ofertate precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
 2.  Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a produselor, ofertantii vor trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.;
 3. Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caractersiticile mentionate in specificatiile tehnice. Nu se accepta oferte partiale.
 4. Prin propunerea tehnica, ofertantii  isi asuma, in cazul iin care vor fi declarati câstigatori, obligatia livrarii produselor in maximum 25 de zile lucratoare de la semnarea contractului.
 5. Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor autoritatii contractante.
 6. Propunerea tehnica va fi prezentata in original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia.
 1. 15.    Plata se va face numai dupa livrarea si ,testarea si punerea in functiune a produselor, in conformitate cu prevederile contractuale, dupa remiterea facturii de catre  furnizor si receptia cantitativa si calitativa. Receptia produselor se va realiza de catre reprezentantii autorizati ai autoritatii contractante.
 2. 16.    Plata se va faceprin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului, in maximum 30 zile de la receptia produselor si primirea facturii , in conditiile legii 72/2013 si OMFP 2281/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. 17.     Garanţie de bună execuţie.Dupa semnarea contractului,  se va solicita  garantia de buna executie   5% (cinci  la sută) din valoarea  contractului   fără TVA.  I.M.M.–urile beneficiază de dreptul de a plăti 50% din contravaloarea garanţiei de bună execuţie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004.  Returnarea garanţiei de bună execuţie se va efectua conform art. 92 – (2) din H.G. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

16.   Eventualele cereri de clarificari vor fi transmise la sediul Autoritatii ContractanteAcademia de Studii Economice din Bucuresti, Serviciul Achizitii Publice, cladirea din strada Cihoschi, etaj 3, camera 5315,  fax: 021/3191966, persoana de contact – ing. Allice  HERSCHER, email: alice.herscher@ase.ro

17. Anexam la prezenta cerintele tehnice si formularele aferente