Achiziție SERVICII DE DISTRIBUȚIE APĂ PLATĂ LA DOZATOR ȘI SERVICII CONEXE

 C a t r e

                                                OPERATORII ECONOMICII INTERESATI

In baza dispozitiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta – Academia de Studii Economice din Bucuresti –  va achizitiona servicii de  distributie apa plata la dozator si  transmite prezenta:

Invitatie de participare pentru cumpararea directa  nr. 680/25.02.2015 de SERVICII DE DISTRIBUŢIE APĂ PLATĂ LA DOZATOR ŞI SERVICII CONEXEcod CPV: 65100000-4  ( distributie apa plata la dozator si servicii conexe -(Denumire conform   Nomenclator).

 1.        Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod de identificare fiscală 4433775, cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Modalitatea  de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate: SERVICII DE DISTRIBUŢIE APĂ PLATĂ LA DOZATOR ŞI SERVICII CONEXE, conform Caiet de sarcini anexat prezentei.

NOTA: Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de servicii solicitata. Nu se accepta oferte partiale.

4.         Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice, Bucuresti, imobilele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, locatiile indicate în anexele la prezenta Invitatie.

5.         Autoritatea contractanta va incheia cu ofertantul declarat câstigator un contract de prestare de servicii pe o durata de 10 luni de la data semnarii. Autoritatea contractanta poate decide prelungirea contractului in conditiile prevazute de art.6–(3) din H.G. nr. 925/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de maximum 3 luni, cu încadrarea în valoarea totală a contractului  si existenta unui sold favorabil al contractului rezultat din diferenta dintre valoarea contractului si valoarea serviciilor prestate de ofertantul castigator viitorul prestator pe baza comenzilor ferme lansate de autoritatea contractanta.

6. Prestarea serviciilor  se va face, in baza contractului de prestare de servicii, esalonat, la comanda ferma a autoritatii contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la comanda ferma a beneficiarului.

7.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

8.         aData limita de primire a ofertelor: 04.03.2015,ora 14.30

            b) Adresa la care se depun ofertele: sediul Autoritatii Contractante – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Serviciul Achizitii Publice, cladirea Administrativ din strada Cihoschi nr. 5, etaj 3, camera 5315, Bucuresti, sector 1, fax: 021/3191966. Ofertele se depun in format tiparit, in plic inchis.

            c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele preliminare: limba româna

9.         Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile

10.       Criteriul de atribuirepretul cel mai scazut, respectiv: pretul total de prestatie cel mai mic pentru serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, exprimat in lei, fara TVA.

11.       Adjudecarea se va face in baza criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”, cu conditia incadrarii valorii ofertei (calculata in lei, fara TVA, pentru cantitatea maxima de servicii) in bugetul maxim estimat de autoritatea contractanta pentru serviciile care fac obiectul achizitiei.

12. Valoarea maxima estimata a bugetului alocat prezentei achizitii de servicii, exprimata in lei, fara TVA, este de  26.040lei.

13. In cazul in care vor exista ofertanti cu acelasi pret, ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara  in plic inchis, oferta ce va fi depusa la autoritatea contractanta.

14.       Documentatia careva fi prezentata de ofertanti, in termenul mentionat mai sus,  cuprinde  urmatoarele:

14.1.       Documente de calificare :

 1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului (Formular 2) in original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia;
 2. Declaratie  privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 (Formular 3)
 3. Codul unic de inregistrare, copie conform cu originalul;
 4. Certificare conform standardului SR EN ISO 9001:2000 sau echivalent.
 5.  Mostre, Fise tehnice si/sau descrieri ale produselor si/sau fotografii de prezentare a produselor si/sau catalog de prezentare a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru

14.2.       Oferta financiara va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Formular de oferta (formular nr.1) – original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia;
 2. Centralizator de preturi  (Anexa 1  la formularul de oferta) – original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia.

14.3.      Propunerea tehnica:

 1. Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
 2.  Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a serviciilor, ofertantii vor trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.;
 3. Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caractersiticile mentionate in specificatiile tehnice. Nu se accepta oferte partiale.
 4. Prin propunerea tehnica, ofertantii  isi asuma, in cazul iin care vor fi declarati câstigatori, obligatia livrarii  bidoanelor de apa  in maximum 24 de ore (calculate în zile legale de lucru) de la  comanda ferma emisa de beneficiar.
 5. Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor autoritatii contractante.
 6. Propunerea tehnica va fi prezentata in original, semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia.

15. Plata se va face esalonat, pentru serviciile comandate si efectiv prestate, in conformitate cu prevederile contractuale, dupa remiterea facturii de catre prestator si receptia cantitativa si calitativa a serviciilor. Receptia serviciilor se va realiza de catre reprezentantii autorizati ai autoritatii contractante. Plata se va faceprin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului, in maximum 30 zile de la receptia serviciilor si primirea facturii de la prestator, in conditiile legii 72/2013 si OMFP 2281/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Eventualele cereri de clarificari vor fi transmise la sediul Autoritatii Contractante – Academia de Studii Economice din BucurestiServiciul Achizitii Publice, cladirea din strada Cihoschi, etaj 3, camera 5315,  nr. fax 021/3191966, persoana de contact – ing. Allice HERSCHER, email: alice.herscher@ase.ro

17. Anexam la prezenta cerintele tehnice si formularele aferente.