Achiziție „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de „Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR”, cod CPV: – 71630000-3  Servicii de inspecție și testare tehnicăîn următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției56.406,00 lei fără TVA;
  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate, exprimat în lei, fără TVA, pentru serviciile specificate în caietul de sarcini.
  • Termen limita de transmitere a ofertelor15.07.2021, inclusiv.
  • Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 13.07.2021, ora 14:00.
  • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator / reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa andreea.tancu@ase.ro.

Notă* – Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.