Achizitie servicii verificare tehnica periodica echipamente (cazane)

Servicii de verificare tehnica periodica echipamente- cazane preparare apa calda ale ASE –Bucuresti si pregatirea acestora pentru inspectia CNCIR scadenta in vederea autorizarii functionarii acestora         

 

                                 

                                                  Către,

                                                             Agentii economici interesati

                                                              

1. Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66,  e-mail : achizitiipublice@ase.ro.

 

2. Procedura de achiziţie publică / Modalitatea de cumpărare propusă: Achizitie directa, publicare pe site-ul propriual ASE: achizitiipublice@ase.ro.

caiet. s 132 formulare 123 invitatie 122

3. Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate: servicii de verificare tehnica periodica echipamente- cazane preparare apa calda ale ASE –Bucuresti si pregatirea acestora pentru inspectia CNCIR scadenta in vederea autorizarii functionarii acestora”, specificate in caietul de sarcini-Anexa nr.1 : Registru de evidenta cazane.

 

–   nu se accepta oferte partiale;

–  nu se accepta oferte alternative;

–  valabilitatea ofertei declarate căştigătoare trebuie să fie de 30 de zile;

 

 

 

4. COD CPV: 71631000 – 0   Servicii de inspectie tehnica (Denumire conform Nomenclator).

 

 

5. Locatia prestarii serviciilor: centralele termice ale A.S.E. –Bucuresti  cu locatiile mentionate in caietul de sarcini – Anexa 1 : Registru de evidenta cazane.

 

 

6. Propunerea tehnica :

– prin propunerea tehnica, ofertantul isi asuma prestarea serviciilor mentionate mai sus in conformitate cu Specificatii tehnice solicitate de achizitor in caietul de sarcini, cu respectarea normelor, normativelor si legislatiei in vigoare: Prescriptiile Tehnice PT A 1-2010 si  Prescriptiile Tehnice PT C 9 -2010 cu modificarile si completarile ulterioare si a altor documente legale in vigoare.

– prin propunerea tehnica, ofertantul  isi asuma, in cazul in care va fi declarat castigator, obligatia prestarii serviciilor in baza ordinului de incepere a prestatiei emis de catre achizitor si emiterea la finalul prestarii serviciilor a urmatoarelor documente:

a) Buletinele de analiza a gazelor arse;

b) Buletinele de verificare / reglare pentru supapele de siguranta;

c) Rapoartele de verificari, incercari si probe.

pentru fiecare tip de echipament/ cazan.

– propunerea tehnică va fi semnată, datată şi ştampilată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia ;

 

 

7. a) Prestarea „serviciilor de verificare tehnica periodica echipamente – cazane preparare apa calda ale ASE –Bucuresti si pregatirea acestora pentru inspectia CNCIR scadenta in vederea autorizarii functionarii acestora”, vor fi  efectuate de persoane juridice autorizate de ISCIR .

   b)  La depunerea ofertei, ofertantii vor prezenta o copie dupa licenta de autorizare eliberata de ISCIR- semnata si stampilata de reprezentantul legal – copie conform cu originalul.   

 

8. Termenul  maxim de prestare  : 15 zile lucratoare de la comanda ferma a achizitorului;

 

9.Adjudecarea se va face pentru intreaga cantitate de servicii la pretul cel mai scazut.

 

. B. DOCUMENTE DE CALIFICARE SOLICITATE

 

  1. 1.     Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului, prin care să dovedeasca că nu se încadrează la prevederile art. 69^1, 180 şi 181 din OUG 34 / 2006 – Formulare anexate prezentei.
  2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului (copie CUI) de pe lângă Tribunalele Teritoriale, prezentat în copie lizibilă ştampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea ‘’ conform cu originalul’’. Documentul va fi insotit de o declaratie a conducatorului firmei din care sa rezulte ca datele din acesta sunt reale si actuale la data depunerii ofertei.

 

 

 

C. MODUL DE FINALIZARE A ACHIZIŢIEI DIRECTE: transmiterea unei comenzi.

 

 

PLATA, reprezentând contravaloarea prestarilor de servicii efectuate conform Caietului de sarcini,  se va face prin OP, după remiterea facturii de către executant şi recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor.

Recepţia serviciilor se realizează de către reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii contractante.

Plăţile se vor faceîn contul de trezorerie al prestatorului, în maximum 30 de zile de la recepţia servicilor şi primirea facturii de la prestator, în condiţiile legii 72/2013, OMFP 2281/2009 şi O.M.F.P. nr 1792 din 2002 cu modificările şi completările ulterioare

 

MODALITĂŢI DE PREZENTARE/TRANSMITERE A OFERTELOR : oferta trebuie să fi datată, ştampilată şi semnată de persoanele împuternicite să reprezinte societatea în relaţia cu autoritatea contractantă/ prin fax la nr.: 021.319.19.66 sau prin email: achizitiipublice@ase.ro.

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 05.02.2015, ora .16,00

 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI : 30 zile.

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile.

 

 

Vor fi luate în considerare numai ofertele complete, transmise în  intervalul şi la adresa menţionata mai sus.

 

 

 

Documente atasate: invitatia de participa, caietul de sarcini – Anexa 1 : Registru de evidenta cazane si formulare.