Solicitare oferte privind achizitia de “articole sanitare”

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „Articole sanitare , cod CPV 44411000-4

 

 Anexe

– Solicitare  oferte nr. 925/04.03.2016

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice ) – LOT 1,  format scanat, format editabil

– Caiet de sarcini (specificatii tehnice) LOT 2, format scanat, format editabil

– Formulare ( Formular A, Formular B, Centralizator preturi, Model contract)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE