Solicitare de oferte pentru “Achizitia de materiale tipografice”

1.Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează selecţia de oferte pentru Achizitie de materiale tipografice” 

 1. Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate/ Obiectul contractului/ Coduri CPV – Denumiri conform Nomenclator CPV :

2.1 Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate: cerneluri tipografice și matrițe tipografice

2.2 Obiectul comenzii: Achizitie de materiale tipografice

2.3 Cod CPV/ Denumire conform Nomenclator CPV

22610000-9 – Cerneală tipografică

22500000-5 – Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie 

 1. Cantitati solicitate: Cerneală tipografică black – 75 flacoane; Matrițe A3 – 15 seturi (30 role)
 2. Modalitatea de achiziţie a produselor: CUMPĂRARE DIRECTĂ, criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pentru intreaga cantitate de produse se va aplica prevederile Art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

 1. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate: conform menţiunilor din “Fișa de produs”, constituit în Anexa 1 la prezenta.

 

NOTĂ:

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE /  OFERTE ALTERNATIVE.

 

 1. Se solicita operatorilor economici următoarele documente de calificare:
 2. a) Declaraţie privind eligibilitatea ofertantului (Formular 1) în original, semnată, datată şi ştampilată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia;
 3. b) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular 2) în original, semnată, datată şi ştampilată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia;
 4. c) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificări şi completări (Formular nr. 3) în original, semnată, datată şi ştampilată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia;
 5. d) Codul unic de înregistrare, copie conform cu originalul;

 

 1. Oferta tehnică: Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele “Fișa de produs” – constituit în Anexa 1 la prezenta;

 

 1. Oferta financiară: va fi transmisă conform,,Formularului de ofertă financiară’’, ataşat prezentei.

 

NOTĂ: Ofertantul trebuie sa îsi menţină oferta valabilă, minimum 30 de zile

 

 1. Operatorii economici trebuie să depună / transmit documente de calificare împreună cu propuneri tehnico-financiare la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5316 – în zilele lucrătoare, între orele 07.30 – 16.00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realiza în intervalul orar 07.30 – 13.30). Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului, va fi ştampilată şi se va prezenta într-un plic sigilat, pe care se vor înscrie următoarele menţiuni: OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ pentru „Achizitie de materiale tipografice”– Beneficiar: Serviciul Tipografie -Academia de Studii Economice din Bucureşti.

 

 1. Termenul limită de depunere / primirea ofertelor: 10.03.2016 – ora 12.00

 

 1. Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei il constituie„preţul cel mai scăzut pentru intreaga cantitate de produse”,în condiţiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice, minimale, obligatorii ale “Fișei de produs” – Anexa 1 a prezentei.

 

 1. Termenul de livrare al produselor : 7 zile de la comanda ferma a beneficiarului.

 

 1. Garantia produselor 24 luni de la data livrarii.

 

 1. Plata produselor prin Trezorerie in termen de 30 zile de la livrare si receptie.

 

Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea primirii comunicării.

Invitatie de participare Achizitie de materiale tipografice

Fisa de produs

Formular-nr-1-declaratie-eligibilitate

Formular-nr-2-art-181

Formular-nr-3-art-69

Formular-nr-4-formular-oferta