SOLICITARE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DE STINGERE AL INCENDIILOR

Catre,

Societatile interesate

 Academia de Studii Economice din Bucuresti,  cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, cod de identificare fiscală 4433775, tel 0213191901, fax 0213191966, intenţionează să achiziţioneze prin “Cumpărare directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 si 191 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere al incendiilor (stingatoare PSI), cod CPV 50413200-5, respectiv pentru mai multe tipuri de echipamente care fac obiectul Caietului de Sarcini anexat prezentei.

 

  1. 1.            Modul de derulare a achizitiei:
  • Realizarea unui studiu de piață pe baza ofertelor depuse de operatori economici până la data limită de transmitere a ofertelor.
  • Atribuirea contractului de servicii ofertantului care prezintă preţul cel mai scăzut, clasat pe primul loc şi declarat câştigător.

 

  1. 2.            Durata contractului de achiziție de servicii estedin momentul încheierii si semnării lui de către ambele părți si pana la data de 31.12.2014.

 

  1. 3.            Data / ora limită de depunere / transmitere a ofertelor: 02.06.2014, orele 13,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit pe nr. de fax / adresa de email a (ale) societăţii dvs.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro