” Servicii de mentenanță cu consumabile incluse (soluții dezinfectante) pentru sistemele de pulverizare (porți dezinfectante), aflate la intrarea în clădirile ASE”,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze   Servicii de  mentenanță cu consumabile incluse (soluții dezinfectante) pentru sistemele de pulverizare (porți dezinfectante), aflate la intrarea în clădirile ASE”, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 98.280,00 lei fara TVA – 15 porți dezinfectante;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 23.03.2022 inclusiv.

Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentat împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa:  simona.iancu@ase.ro.

Operatorii economici vor prezenta următoarele documente:

  1. Propunerea financiară: se va elabora conform modelului formularului de ofertă (Formular nr.1), anexat prezentei.
  2. Propunerea tehnică, elaborată conform cerințelor din caietul de sarcini și anexe -documetații tehnice atașate.
  3. Declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă (Formular nr.2);                      
  4. ÎMPUTERNICIRE (Formular nr.3) – dacă este cazul;                      
  5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, si 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice din Legea nr. 98 din 2016 (Formular nr.4);                      
  6. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial din care să rezulte: denumirea completă, sediul social și punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare autorizat(e) al(e) ofertantului și corespondența acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondenta în codul / codurile CAEN autorizate din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informațiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentării acestuia; Valabilitatea ofertei va fi specificată în Formularul de ofertă (Formular nr.1) și va fi de 30 de zile de la data limită pentru transmiterea ofertelor. La finalizarea selecției de oferte, autoritatea contractantă va solicita ofertantului declarat câștigător să publice oferta sa în Catalogul electronic SEAP, urmând ca semnarea contractului de servicii să se realizeze ulterior finalizării tranzacției din  Catalogul SEAP.