Servicii de medicina muncii

SOLICITARE DE OFERTĂ

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII, cod CPV 85147000-1. În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

 

  • Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.
  • Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini. Nu se acceptă oferte parţiale sau alternative.
  • Preţul unitar şi total al serviciilor (lei, fară TVA). Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, respectiv valoarea totală (lei fără TVA) cea mai scazută pentru serviciile solicitate.
  • Prestarea servicilor: la comanda ferma a autoritaţii contractante.
  • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

 

Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor: 03.07.2014, ora 12:00, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5312, telefon 021/319.19.00/01, int. 139 – Persoana de contact: Roxana Constantinescu; prin fax la numărul: 021/319.19.66, sau e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Informaţii suplimentare privind Caietul de sarcini se vor adresa Directiei Tehnico-Administrativă ( tel: 021/319.19.00 / 021/319.19.01, fax: 021.319.19.81) d-nei Ing. Luminiţa Şerban – Şef Serviciu Administrativ -(int. 159; email: luminita.serban@ase.ro)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro