SELECTIE DE OFERTE_MATERIALE CONSUMABILE_PROIECT POSDRU ID 136147_PARTENER ASE BUCURESTI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE – Nr. 2693/18.06.2015
Academia de Studii Economice din Bucuresti invită operatorii economici interesati sa participe la SELECŢIA DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE CONSUMABILE necesare desfasurarii activitatilor partenerului ASE Bucuresti, in cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/136147, cu titlul: „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite” – cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
1. Modalitatea de achizitie a produselor: CUMPARARE DIRECTA (art. 19 din OUG 34/2006) – de la operatorul economic ce va fi declarat cu oferta admisibila si care va fi desemnat castigator al selectiei de oferte.
2. Specificatiile tehnico-financiare minimale ale produselor solicitate: conform mentiunilor din documentul pdf scanat, mai jos publicat, constituit în Anexa la prezenta invitatie de participare la selectie.
3. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.
4. Criteriul de atribuire a ofertei castigatoare a selectiei: “Pretul total cel mai scazut”, in conditiile respectarii integrale a tuturor cerintelor (tehnice si financiare) minime obligatorii din documentul intitulat “Specificatii tehnico-financiare” materiale consumabile, postat mai jos, in format pdf scanat (Anexa).
5. Nu se solicită garantie de participare la selectia de oferte.
6. PRECIZARE: Detalii cu privire la modul de elaborare a ofertelor si la documentele / informatiile ce trebuie prezentate de catre operatorii economici interesati de participarea la selectia de oferte se regasesc in cuprinsul documentului intitulat “Specificatii tehnico-financiare” materiale consumabile, postat mai jos, in format pdf scanat (Anexa). Operatorii economici participanti la selectia de oferte au obligatia de a-si insusi toate cerintele minimale din capitolele Anexei prezentei invitatii de participare, prin precizarea / detalierea acestora in cadrul unui document scris, semnat de reprezentantul legal (cu nume in clar / calitatea in cadrul societatii ofertante, eventual functia detinuta) si stampilat.
7. Data limită de solicitare a eventualelor clarificari: 22.06.2015, ora 10,00. Eventuale clarificari se pot solicita NUMAI pe fax, la nr. +4021 319.19.66 sau pe email, la adresa achizitiipublice@ase.ro . Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta, in mod exclusiv, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei, al tratamentului egal si al nediscriminarii.
8. Termenul limită de primire / de depunere a ofertelor: 23.06.2015, ora 12,00.
9. Ofertele se vor depune NUMAI in forma originala (semnate / stampilate in original), obligatoriu in plic inchis (sigilat), la urmatoarea adresa: Academia de Studii Economice din Bucuresti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5313 – Serviciul Achizitii Publice – in zilele lucratoare, intre orele 08,30 – 16,00 (cu exceptia zilei de vineri, cand primirea ofertelor se va realiza in intervalul orar 08,30 – 12,30). Pe plicul sigilat se vor inscrie urmatoarele mentiuni: OFERTA TEHNICO-FINANCIARA DE MATERIALE CONSUMABILE, în beneficiul partenerului ASE Bucuresti din cadrul proiectului cu titlul “Cresterea calitatii programelor de licenta in domeniul administratiei publice. Calitate in Administratia Publică/C.A.P. – crestere si dezvoltare prin programe de studii imbunatatite” – contract POSDRU/156/1.2/G/136147 – A nu se deschide inainte de data de 23.06.2015, ora 18,00.
NOTA:
a) in plicul sigilat se va introduce, in mod obligatoriu, un certificat constatator recent (eliberat in cursul anului 2015), emis de ONRC, pe numele societatii ofertante (prezentat in fotocopie si certificat pentru conformitatea cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii si stampilat);
b) NU ESTE ADMISA TRANSMITEREA / DEPUNEREA OFERTELOR LA O ALTA ADRESA A AUTORITATII CONTRACTANTE SAU INTR-O ALTA MODALITATE DE PREZENTARE (documente transmise prin telecopiere sau prin posta electronica);
c) NU este admisa depasirea datei/orei limita de primire a ofertelor;
d) VOR FI LUATE IN CONSIDERARE NUMAI OFERTELE PREZENTATE DE OPERATORI ECONOMICI CARE AU INREGISTRATE SI ACTIVATE LA O.N.R.C. TOATE CODURILE CAEN AFERENTE TUTUROR PRODUSELOR SPECIFICATE IN DOCUMENTUL INTITULAT “SPECIFICATII TEHNICO-FINANCIARE” MATERIALE CONSUMABILE, POSTAT MAI JOS, IN FORMAT PDF SCANAT (ANEXA).
10. Rezultatul selectiei de oferte: va fi transmis, in cadrul unei informări oficiale, prin fax si / sau email, fiecarui ofertant participant la selectie, urmata de confirmarea transmisiei / primirii comunicarii.
11. Autoritatea contractanta va emite o comanda ferma de furnizare de produse catre operatorul economic castigator al selectiei de oferte.
12. Nu se va solicita garantie de buna executie.
13. Prezenta invitatie la selectia de oferte se publica pe site-ul propriu al Academiei de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei si al asigurarii unei competitii reale intre operatorii economici care activeaza pe piata din domeniul materialelor consumabile din categoriile celor inscrise in cuprinsul documentului intitulat materiale consumabile, postat mai jos, in format pdf scanat (Anexa).

ANEXA LA PREZENTA INVITATIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE: DOCUMENTUL INTITULAT , AFERENT ACHIZITIEI DE MATERIALE CONSUMABILE AVAND CA BENEFICIAR PARTENERUL ASE BUCURESTI DIN CADRUL PROIECTULUI POSDRU ID_136147

ANEXA_SPECIFICATII_TEHN-FIN_MAT CONSUMABILE_POSDRU 136147_PARTENER