Răspunsuri la solicitări de clarificări pentru achiziția de “Servicii de medicina muncii (LOT 1)

RĂSPUNSURI  LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Ref:   documentatie de atribuire aferentă achizitiei publice de  Servicii de  medicina muncii (LOT 1) prin  SELECȚIE DE OFERTE, documentație publicată pe site ul ww.achizițiipublice.ase.ro,  conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1200399/04.03.2021,  termen limita de depunere a  ofertelor: 11.03.2021, ora 09:00 .

   Autoritatea contractanta, Academia de Studii Economice din Bucuresti, formulează următoarele   RĂSPUNSURI la solicitările de  clarificări, primite  la documentația aferentă procedurii de achiziție publică mai sus menționată

SOLICITAREA NR  1

Solicitarea a fost transmisă la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro, în data de 05.03.2021,ora 17.30 de către un operator economic interesat să participe la procedura de achiziție publică mai sus menționată:

Întrebare 1: Suntem interesati sa participam cu oferta noastra  atat la lotul 1 cat si la lotul 2 .Pentru operativitatea intocmirii ofertei noastre, va rugam frumos sa ne puneti la dispozitie caietele de sarcini si instructiunile  atasate in format editabil.

Răspunul autorității contractante la întrebarea 1 : Referitor la solicitarea dvs., vă  informam că,  în aplicarea   principiului  Tratamentului egal  (art. 2, alin 2, lit b) din Legea 98/2016),   conditiile de intocmire a ofertelor trebuie sa fie aceleasi pentru toti ofertantii. În consecinta, vă rugăm să elaborați oferta dvs,  pe baza documentelor  postate pe site -ul public:  www.achizitiipublice.ase.roconform Anuntului publicitar SEAP  ADV1200399.

SOLICITAREA NR  2

Solicitarea a fost transmisă la adresa de mail: aliceherscher@ase.ro, în data de 09.03.2021,ora 16.30 de către un operator economic interesat să participe la procedura de achiziție publică mai sus menționată:

Întrebare 2: Avand in vedere solicitarea din caietul de sarcini privind ofertarea pentru fiecare investigatie in parte  doream sa  va solicitam sa clarificam urmatoarea situatie. In Centralizatorul de preturi din formulare avem pret / functie in care sunt incluse investigatiile.  Doream sa stim daca ofertam exact conform centralizatorului de preturi.

Răspunul autorității contractante la întrebarea 2 : Presupunînd că întrebarea  dvs. se referă la Caietul de sarcini aferent lotului 1, vă transmitem următorul răspuns: Caietul de sarcini  aferent  lotul 1 coține următoarele Anexe: Anexa 1 – Lista investigatilor medicale  pe fiecare categorie de angajat; Anexa 2 – Lista   sediilor  autorității contractante din București și Centre teritoriale – adresa completă; Anexa 3 – Investigații medicale suplimenatre, ce pot fi solicitate  la cerere;     Anexa 4- Model Raport investigații . Conform prev. cap II.2/Caiet de sarcini lot 1, cităm  „( …)în procesul de analiză se va lua in considerare valoarea totală a ofertei, detaliată în Anexa 1, atașată prezentului Caiet de sarcini. Conform prev. cap.II.3/pag.3/Caiet de sarcini, lot 1:  “(..)pentru investigațiile medicale prevăzute la Anexa 3 din Caietul de sarcini ofertantul va completa valoarea prețului unitar pentru fiecare investigație medicală în parte, astfel încât tarifarea acestora să se efectueze raportat la prețul unitar ofertat.” Anexa Centralizator de prețuri la Formularul de ofertă este similar cu Anexa 1 la Caietul de sarcini.

Prin urmare, ofertanții au obligația să completeze atât Anexa 1, cât și Anexa 3, însă în  aplicarea criteriului “prețul cel mai scăzut se va lua   în considera prețul total conform Centralizatorului de prețuri din secțiunea Formulare.

Reatașăm Anexele nr. 1 și 3  ale Caietului de sarcini lot 1.