PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

 

Catre,

Societatile interesate

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1; tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01 – int. 139; fax: +4021-319.19.66 / +4021.319.20.27, e-mail: achizitiipublice@ase.ro aliceherscher@ase.ro

 

 1. Modalitate de achiziţie  aplicată: Cumpărare directa –  conform art.19 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. 3.      Obiectul contractului de achiziţie publică / cod CPV / Denumire conform Nomenclator / Categoria serviciilor:

–        Servicii  de  dezinsecţie – cod CPV  90921000-9

–        Servicii  de  deratizare – cod CPV  – 90923000-3

 1. 4.      Natura şi specificaţiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziţionate: sunt în conformitate cu specificaţiile Caietului de sarcini, anexat prezentei.

 

 1. 5.      Modul de derulare a procedurii:
 • Realizarea unui studiu de piaţă pe baza ofertelor depuse de operatori economici până la data limită de transmitere a ofertelor, comunicata in prezenta
 • Atribuirea contractului de servicii ofertantului care prezintă preţul total cel mai scăzut pentru prestaţiile care fac obiectul Caietului de sarcini, clasat pe primul loc şi declarat câştigător.
 • Contractul de servicii  va fi atribuit ofertantului castigator pana la 31.12.2014, urmand ca, optional , în funcţie de necesităţile autorităţii contractante să fie prelungit, în baza art. 6, alin 3 din HG 925/2006, până la 31.04.2014

 

 1. 6.      Autoritatea contractată va încheia cu ofertantul câştigător un contract de  prestare de servicii  dezinsecţie şi deratizare, cu ofertantul câştigătorDurata contractului de achiziţie de servicii: de la data semnării contractului până la 31.12.2014. Autoritatea contractantă, îşi rezervă dreptul de a prelungi durata contractului cu o perioadă de maximum 4 luni, pana la 30.04.2015,  conform art. 6, alin (3) din HG 925/2006 cu modificările si completările ulterioare, cu condiţia încadrării în valoarea maximă estimată a contractului de prestară servicii determinată pentru suprafeţele maxime estimate, aşa cum sunt precizate în Caietul de sarcini anexat.

 

 1. 7.      Locul prestării serviciilor:  Locaţii specificate, conform Caiet de sarcini anexat

 

 1. 8.      Data / ora limită de depunere / transmitere a ofertelor11.04.2014 orele 13,00

 

 1. 9.      Data limită de solicitare a clarificărilor (înainte de data / ora limită de depunere a ofertelor): 09.04.2014, ora 16.00
 2. 10.  Data limită de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări10.04.2014 orele 12,00

Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit pe nr. de fax / adresa de email a (ale) societăţii dvs. 

 

Adaugam Link-uri catre Erata si catre Raspunsurile la solicitarile de clarificari  :

 

ERATA

Raspuns clarificari

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro