LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE

 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti” – Str. Mihail Moxa nr. 9 11, sectorul 1, Bucureşti (identificat ca obiectiv cu adresă şi cu număr cadastral propriu).
 2. Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrări de reparaţii generale şi de renovare” – COD CPV 45453000-7.
 3. Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: Conform informaţiilor din Anunţul de publicitate voluntară ce se publică, concomitent cu prezenta invitaţie, în SEAP – pe site-ul www.e-licitatie.ro, la rubrica “Administrare / Publicitate – Anunţuri”, în “Lista de anunţuri publicitare” pentru cumpărări directe.

NOTĂ:

OFERTELE FINANCIARE CARE SE VOR ELABORA, DE CĂTRE OFERTANŢI, NU VOR PUTEA DEPĂŞI VALOAREA MAXIM ESTIMATĂ A ACHIZIŢIEI, ACEASTA FIIND ÎN CONFORMITATE CU BUGETUL APROBAT ŞI CU DOCUMENTELE APROBATE PENTRU EFECTUAREA ACHIZIŢIEI.

 1. Modalitatea de achiziţie a lucrărilor CUMPĂRARE DIRECTĂ – de la ofertantul declarat cu ofertă admisibilă, care va fi desemnat câştigător al selecţiei de oferte”
 2. Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, autoritatea contractanta aplicând criteriul de atribuire „Preţul cel mai scăzut”, în condiţiile respectării integrale a cerinţelor tehnice minimale şi a condiţiilor financiare maximale impuse de autoritatea contractantă.
 3. Specificaţiile tehnice minimale obligatorii ale lucrărilor solicitate: conform menţiunilor din “Caietul de sarcini”, constituit în Anexa 1 la prezenta invitaţie de participare,

NOTĂ:

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.

 1. Se solicită operatorilor economici care, conform codurilor CAEN activate pe societăţile lor, au dreptul de a executa lucrări din subcategoria celor supuse prezentei achiziţii şi care sunt interesaţi de participarea la selecţia de oferte sus-menţionată, să depună / transmită oferta la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5316 – Serviciul Achiziţii Publice – în zilele lucrătoare, între orele 08,00 – 16,00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realiza în intervalul orar 08,00 – 12,00). Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului, va fi ştampilată şi se va prezenta într-un plic sigilat, pe care se vor înscrie următoarele menţiuni: OFERTĂ PENTRU execuţia de „LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile commune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti.
 2. Termenul limită de depunere / primire a ofertelor: 01.07.2016, ora 12,00.

*NOTĂ:

La anunțul de publicitate voluntară SEAP nr. 40280 apare scris, în mod eronat, termenul limită de primire a ofertelor  30.06.2016. Corect, termenul limită de primire a ofertelor este data de 01.07.2016.

NOTĂ: Oferta se va depune / transmite însoţită de o “Scrisoare de înaintare”, ce se va elabora conform modelului Formularului cod_SI din Anexa 2 a prezentei invitaţii de participare.

 1. Modul de prezentare a ofertei: Oferta va conţine următoarele informaţii / acte / documente:
 2. o prezentare rezumativă a societăţii ofertante: în prezentare se va realiza o descriere succintă a activităţii societăţii comerciale a ofertantului, cu prezentarea lucrărilor similare executate (inclusive beneficiari), a echipelor de specialişti / personal calificat, pe diversele activităţi / game / faze / operaţiuni (relevante în raport cu obiectul prezentei achiziţii) şi, totodată, se vor indica sediul social/filiale/sucursale/punct(e) de lucru – adresa(e); numărul de înregistrare la ORC (J); C.I.F., contul IBAN din trezorerie şi denumirea trezoreriei; numele persoanelor cu funcţii de decizie (reprezentanţ(i) legal(i)/administrator(i)); coordonatele firmei ofertante (tel., fax, email, website propriu);
 3. documente de calificare: se vor completa, după caz, şi se vor introduce, în plicul ofertei, următoarele documente:
 • Declaraţia privind eligibilitatea – Formular cod_164 – conform model Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare (se prezintă în mod obligatoriu);
 • Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute situaţiile prevăzute la art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice – Formular cod_165-167 – conform model Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare (se prezintă în mod obligatoriu);
 • Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98 / 2016

privind achiziţiile publice – conform model Formular cod_60 din Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare (se prezintă în mod obligatoriu);

 • Certificatul constatator emis de ORC la o data recentă (din cursul anului 2016), din care să rezulte că unul / mai multe din codurile CAEN activate (principal sau secundar) are legătură concretă cu obiectul achiziţiei din prezenta invitaţie de participare – în original sau în copie legalizată sau în copie lizibilă, certificată pentru conformitatea cu originalul (se prezintă în mod obligatoriu);
 • Formularul privind încadrarea în categoria IMM (se prezintă dacă este cazul).
 1. propunerea tehnică: Propunerea tehnică va constitui un document distinct ce se va elabora cu respectarea specificaţiilor tehnice minimale ale “Caietului de sarcini” – constituit în Anexa 1 la prezenta si a Listei cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări, ataşată acestuia.

NOTĂ:

 • Termenul maxim de executare şi de finalizare a lucrării, solicitat şi acceptat de autopritatea contractantă, este de 50 de zile de la constituirii garanţiei de bună execuţie, aferentă viitorului contract de lucrări.
 • Fiecare ofertant va ataşa, propunerii tehnice, un grafic de execuţie a lucrărilor, elaborat şi asumat de el, în care va detalia, în ordine logic – temporală, activităţile / gamele / fazele / operaţiunile pe care le va efectua, în vederea îndeplinirii obiectivelor caietului de sarcini.
 • La propunerea tehică, ofertanţii vor anexa, în mod obligatoriu, o “Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii”, elaborate în conformitate cu modelul Formularului cod_SPM din Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare.
 1. propunerea financiară: Propunerea financiară se va elabora conform modelului formularului de ofertă pentru lucrări – Formularul cod_OF şi a modelului devizului cantitativ-valoric lucrări – Formularul cod_DEV, ambele exemplificate în Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare; ofertanţii vor ţine cont, în procesul de elaborare a propunerii financiare, de procentul cheltuielilor “diverse şi neprevăzute” evidenţiat în Recapitulaţia ce se publică în ataşament;
 2. Garanţia de participare: Pentru participarea la selecţia de oferte se solicită prezentarea unei garanţii de participare în sumă de 7.234,00 Lei (raportată la valoarea estimată a lucrării fără cheltuieli diverse şi neprevăzute şi fără organizarea de şantier), cu o perioadă de valabilitate de min. 40 de zile de la data limită de depunere / primire a ofertelor. Dacă garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară sau eliberată de o societate de asigurări / societate financiară abilitată de B.N.R., se va utiliza modelul Formularului cod_SGP, exemplificat în Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare. Dacă garanţia de participare se constituie prin O.P., suma aferentă se va vira în contul de mandat al autorităţii contractante – IBAN: RO82 TREZ 7015 005X XX00 0178 – Trezoreria Sector 1 Bucureşti. IMM-urile vor plăti 50% din valoarea garanţiei de participare, conform Art.16 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. NU este permisă constituirea garanţiei de participare în numerar, prin depuneri la casieria autorităţii contractante. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată, în original, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor Dacă ofertantul prezintă asociati, aceştia se vor mentiona în documentul de constituire a garanţiei de participare; dacă acest lucru nu este posibil, fiecare asociat va prezenta o declaraţie scrisă, prin care va confirma răspunderea sa solidară cu ofertantul, pentru oricare din cazurile prevăzute la Art. 37, alin. (1), lit. a), b) şi c) din HG 395/2016.
 3. Eventuale clarificări se pot solicita numai pe email, la adresa achizitiipublice@ase.ro, până pe data de 30.06.2016, la ora 10,00.

NOTĂ: Răspunsurile la solicitările de clarificări adresate de diverşi operatori economici vor fi publicate de autoritatea contractantă în mod exclusiv, la link-ul http://www.achiziţiipublice@ase.ro/, pentru a putea fi vizualizate de toţi potenţialii ofertanţi, în concordanţă cu principiile transparenţei, al tratamentului egal şi al nediscriminării.

 1. Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea transmisiei / primirii comunicării.

La finalizarea selecţiei de oferte, autoritatea contractantă va solicita ofertantului declarat câştigător să publice oferta sa în Catalogul electronic SEAP, urmând ca semnarea contractului de achiziţie publică să se realizeze concomitent cu acceptarea / atribuirea cumpărării directe SEAP. În cazul în care ofertantul declarat câştigător va refuza să-şi înscrie oferta în Catalogul electronic SEAP, oferta acestuia va fi respinsă, urmând a se desemna câştigătoare oferta admisibilă a operatorului economic clasat pe locul al doilea, căruia autoritatea contractantă îi va solicita, de asemenea, publicarea ofertei sle în Catalogul electronic SEAP, scopul fiind semnarea contractului concomitent cu acceptarea / atribuirea cumpărării directe SEAP, în spiritual părevederilor art. 43 din HG 395/2016.

NOTĂ: Se solicită, viitorului executant, o garanţie de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a ofertei câştigătoare / a viitorului contract (fără cheltuieli diverse şi neprevăzute şi fără organizarea de şantier). În cazul în care operatorul economic declarat câştigător al selecţiei de oferte se încadrează în categoria IMM şi doreşte să beneficieze de avantajele conferite prin dispoziţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (plata unei sume ce reprezintă 50% din cuantumul solicitat pentru garanţia de bună execuţie), acesta va avea obligaţia de a completa şi de a depune, la autoritatea contractantă, Formularul IMM aferent situaţiei concrete a societăţii sale, conform modelului Formular IMM din Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare. În cazul în care operatorul economic – viitor executant doreşte să constituie garanţia de bună execuţie prin “Scrisoare de garanţie de bună execuţie”, emisă de o societate bancară / de asigurări / financiară – abilitată de BNR, acesta va utiliza modelul Formularului cod_SGBE din Anexa 2 la prezenta invitaţie de participare.

 1. Amplasamentul lucrării poate fi vizionat, de către operatorii economici interesaţi de participarea la selecţia de oferte, în zilele lucrătoare de luni – vineri. Persoane de contact: Ing. Florian MOGÎLĂ – Tel. mobil: 0728.881.080; Ing. Stăncescu Dorin – Tel. mobil: 0728.884.627.

14. Documente:

a) Invitatie de participare la selectia de oferte – Lucrari de reparatii si renovare MOXA D

b) ANEXA 2_modele_FORMULARE_Lucrări MOXA D

c) Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari – fara valori

d) Caiet de sarcini – Lucrari de reparatii si renovare MOXA D