INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII TRANSMISIE DE DATE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII TRANSMISIE DE DATE

 

Către,

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE TRANSMISIE DE DATE” IN BAZA ART. 19 (1) DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

COD  CPV: 72318000-7 (SERVICII DE TRANSMISIE DE DATE)

 

1. Autoritatea contractantă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2. Procedura de atribuire aplicată: Achizitie directa de „Servicii de transmisie de date” in baza art. 19 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Locul de prestare: Sediile  A.S.E. Bucureşti, Piatra Nemţ, Buzau, Giurgiu, Covasna, Predeal.

4. Natura si cantitatea serviciilor ce urmează să fie prestate: conform Caietului de sarcini anexat. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale sau alternative.

5. Prestarea serviciilor se va face, în termen de maximum 30 zile, de la data solicitării de către autoritatea contractanta. Achizitorul va încheia un contract de prestari; durata contractului:  12 luni

Serviciile se vor presta de către prestator conform Caietului de sarcini anexat. Preţul serviciilor nu se ajustează.

6. a) Data limită de primire a ofertelor: 18.12.2013 ora 12,00.

    b) Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Achiziţii Publice, clădirea din strada Cihoschi, etaj 2, camera 5203, Bucuresti, sector 1 , fax: 021/3191966. Ofertele trebuie sa  fie depuse la sediul autoritatii contractante datate, semnate si stampilate de catre persoanele imputernicite sa reprezinte societatea.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro