INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: PUBLICARE ANUNŢURI DE MICĂ PUBLICITATE PENTRU INCHIRIEREA DE SPATII TEMPORAR DISPONIBILE LA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: PUBLICARE ANUNŢURI DE MICĂ PUBLICITATE PENTRU INCHIRIEREA DE SPATII TEMPORAR DISPONIBILE LA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Catre,

Societatile interesate

1.         Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod de identificare fiscala 4433775, cod de inregistrare in scopuri de TVA, cod de inregistrare fiscala in scopuri de TVA RO27904430, cu sediul în Piaţa Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: achizitie directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro si realizarea de publicitate pe www.e-licitatii.ro

3.         Natura si cantitatea serviciilor: Servicii de agenţii de presă – denumire conform nomenclator, cod CPV 92400000-5, conform specificatiilor tehnice anexate. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de servicii  solicitata.   Nu se accepta oferte parţiale.

4. Prestarea  se va face la comanda ferma a autoritatii contractante, in termen de 2 zile lucratoare de la data primirii bunului de tipar, dar nu mai tarziu de 4 zile lucratoare de la data transmiterii comenzii. Anunţurile  pot fi publicate , în modul următor: câte  un anunţ, în aceiaşi zi sau în zile diferite, oricând  în intervalul 25-28 februarie 2014 într-un cotidian de largă circulaţie la nivel naţional, la rubrica închirieri sau  licitaţii.

5.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

6.         a) Data limita de primire a ofertelor: 21.02.2014, ora 13.30 (conform programului de lucru al autoritatii contractante).

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro