INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: „ ELAGAJ ARBORI ” – COD CPV: 77341000- 2

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: „ ELAGAJ ARBORI ” – COD CPV: 77341000- 2  

 

Catre

Societatile interesate

1. Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2. Procedura de atribuire aplicată: achizitie directa: achizitie directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro, otiliavelcea@com.ase.ro

 

3. Locul de prestare a serviciilor:

–  incinta imobilului Academia de Studii Economice din Bucuresti, calea Serban Voda  nr.23-24

 

4. Natura si cantitatea serviciilor ce urmează să fie prestate: conform caietului de sarcini anexat. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de servicii solicitată. Nu se acceptă oferte parţiale.

5. Prestarea serviciilor se va face în baza comenzii ferme a autorităţii contractante, acceptate de prestator. Prestarea serviciilor se va face in termen de maxim 6 zile de la comanda ferma a beneficiarului. Lucrarile de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct.6 din Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind  normele de protectie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ  a arborilor pentru a nu fi afectat echilibrul  biologic al acestora, prin grija administratorului legal al terenului pe care se afla arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru  a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a  accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor  din parcare. De asemenea precizăm, că administratorul  legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea  prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct.8 din Anexa nr.1 la H.C.G.M.B NR.304/2009.

6. Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 

7. a) Data limită de primire a ofertelor : 27.03.2014 ora 16.00 (conform programului de lucru al autorităţii contractante).

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro