Anunt solicitare oferta robot de bucatarie

formulare robot invitatie 5567 caiet sarcini robot

 

SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA UNUI ROBOT PROFESIONAL DE BUCATARIE

 

Catre,

           Societatile interesate

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE

 

 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţionare de produse având ca obiect Achizitie robot profesional de bucatarie”

2.1 Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate: robot profesional de bucatarie”

2.2 Obiectul contractului: Achizitie robot profesional de bucatarie

2.3 Cod CPV – 30971210-4

2.4 Denumiri conform Nomenclator CPV: Roboti de bucatarie;

 

 1. Cantitati solicitate: 1 buc.

 

 1. Modalitatea de achiziţie a produselor: CUMPĂRARE DIRECTĂ, criteriul de atribuire pretul cel mai scazut se va aplica prevederile Art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare

 

 1. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate: conform menţiunilor din “Caietului de sarcini”, constituit în Anexa 1 la prezenta.

 

 1. Se solicita operatorilor economici următoarele documente de calificare, CONFORM INVITATIEI DE PARTICIPARE
 2. Oferta tehnică: Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele “Caietului de sarcini” – constituit în Anexa 1 la prezenta;

 

 1. Oferta financiară: va fi transmisă conform ,,Formularului de ofertă financiară’’, ataşat prezentei.

 

NOTĂ: Ofertantul trebuie sa îsi menţină oferta valabilă, minimum 30 de zile

 

 

 1. Locatia de depunere a ofertelor: : Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5316–în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realize în intervalul orar 09.00 – 13.30).

 

 

 1. Termenul limită de depunere / primirea ofertelor: 14.12.2015 – ora 11.00

 

 1. Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei il constituie„preţul cel mai scăzut”,în condiţiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice, minimale, obligatorii ale “Caietului de sarcini” – Anexa 1 a prezentei.

 

 1. Termenul de livrare al produselor : 10 zile de la comanda ferma a beneficiarului.

 

 1. Garantia produselor 24 luni de la data livrarii.

 

 1. Plata produselor prin Trezorerie in termen de 30 zile de la livrare si receptie.

 

Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea primirii comunicării.

 

Eventualele raspunsuri la clarificari se publica pe site-ul autoritatii contractante: www.achizitiipublice.ase.ro

 

Atasam la prezenta: invitatie de participare, caiet de sarcini si modele formulare

 

Va multumim.

 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

www.achizitiipublice.ase.ro