Achizitie servicii furnizare cablu TV , Complex Predeal

Instrucțiuni si conditii privind desfasurarea selectiei de oferte,  în vederea  atribuirii contractuluiServicii furnizare cablu TV pentru Centrul de Perfectionare Complex Predeal”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de furnizare cablu TV”, cod CPV: – 92232000-6  Servicii de furnizare cablu TV (Rev 2)in urmatoarele conditii:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei4,369.75 lei fara TVA;
  • Modalitatea de achizitie: achizitie directa (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii integrale a cerintelor tehnice minimale si a conditiilor financiare maximale impuse de catre autoritatea contractanta prin caietul de sarcini si anexele acestuia, respectiv valoarea totală cea mai scăzută, exprimată în lei, fără TVA, pentru serviciilor specificate în caietul de sarcini,
  • Termen limita de transmitere a ofertelor29.04.2020, ora 12:30.
  • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta si toate documentele solicitate, insotite de scrisoarea de inaintare vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant imputernicit, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  In cel din urma caz, se va prezenta o imputernicire legala – semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresa achizitiipublice@ase.ro, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, in conditiile legii.

Nota* – Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.