Achizitie “servicii de repararea si intretinerea echipamentelor de reprografie”

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „ Servicii de  repararea  si intretinerea echipamentelor de reprografie”, cod CPV 50313000-2

 

 Anexe

– Solicitare  oferte nr. 1450/07.04.2016

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice )  LOT 1:  Service copiatoare alb negru și color

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice) LOT 2: Service  utilaje tipografice si copy printere

–  Formulare ( Formular A, Formular B,  Formulare  C1, C2 – Centralizator preturi, Model contract)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE