Achiziție servicii de cablu TV la Centrul de Perfecționare Complex Predeal

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de „Servicii de furnizare cablu TV la CPC Predeal”, cod CPV: – 92232000-6  Servicii de televiziune prin cablu (Rev 2)în următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției4,705.605 lei fără TVA;
  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art.43 alin. 3 (a) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare);
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini anexat, respectiv valoarea totală cea mai scăzută, exprimată în lei, fără TVA, pentru serviciile specificate în caietul de sarcini.
  • Termen limita de transmitere a ofertelor21.04.2020, ora 14:30.
  • Alături de ofertă se va atașa un Certificat constatator emis de ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, eliberat la o dată recentă (emis în 2021) din care să reiasă numele complet, sediul și domeniul de activitate;
  • Modalitatea de transmitere a ofertelor:  oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator / reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent. Ofertele vor fi transmise pe email la adresele andreea.tancu@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Notă* – Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.