Achiziti servicii de întreținere și mentenanță data center

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „ Servicii de întreținere și   mentenanță  Data Center”, cod CPV 50312110-9

 

 Anexe

– Invitatație de participare nr.

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice )

–  Formulare ( Formular A, Formular B,  Formular 1, Formular 2, Formular 3)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE