Servicii de Intocmire a planurilor de interventie la incendiu pentru categoriile de constructii care nu necesita avize/autorizatii de securitate la incendiu

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze Servicii de Intocmire a planurilor de interventie la incendiu pentru categoriile de constructii care nu necesita avize/autorizatii de securitate la incendiu, în baza prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43 alin (1) (2) din HG 395/2016,în următoarele condiții:

Valoarea estimată maximă a achiziției: 100,000.00 lei fără TVA;

Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Termen limită de transmitere a ofertelor: 15.06.2021, inclusiv.

Data limita de trasmitere a eventualelor clarificari: 11.06.2021, ora 12:30.

Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentat împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa bogdan.constantin@ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Raspuns clarificari primite de la potentiali operatori economici.

  1. Un potential operator economic a intrebat daca la nivelul documentelor tehnice se afla evaluarea riscului de incenciu sau evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor intocmite de un evaluator de risc la incendiu autorizat conform ordinului IGSU 1039/IG/2007.

Raspuns: Documentele solicitate nu se exista.

2. Un alt operator economic a intrebat daca la nivelul documentatiei tehnice se afla urmatoarele documente:

a) plan de situatie; b) planuri de arhitectura pe care sa fie figurate caile de evacuare pe fiecare nivel in parte; c) plan hidranti exteriori; d) plan retea exterioara de canalizare; e)planuri hidranti interiori pe fiecare nivel in parte; f) plan amplasare stingatoare; g) planuri instalatii (electrice, sanitare, gaze); h)planuri sprinklere si acs pe fiecare nivel in parte; i)planuri instalatie de detectie semnalizare pe fiecare nivel in parte; j)scenariu (sau scenarii) de securitate la incendiu; k)memorii tehnice pentru instalatii. Raspuns: Toate aceste documente nu sunt regasite la nivelul documentatiei tehnice.

3. Un alt potential operator economic a solicitat pentru constructiile mentionate la Anexa 1 din caietul de sarcini, se solicita mentionarea regimului de inaltime pentru fiecare obiectiv. Raspuns: nu sunt detinute astfel de informatii la nivelul documentatiei tehnice.

4. Un alt potential operator economic a solicitat planul general al constructiei, planurile fiecarei constructii cu instalatiile tehnologice, scenariul de securitate la incendiu. Raspuns: Nu se detine Planul general al constructiilor cu instalatii tehnologice la scenariul de Securitate la incendiu.

5. Un alt potential operator economic a solicitat existenta pieselor scrise si desenate de arhitectura, relevee, daca exista proiecte tehnice ale instalatiilor utilitare (sanitare, electrice, termice, climatizare, gaz etc) sau cu rol de securitate la incendiu (detectie si alarmare, stingere cu hidranti interiori, exteriori, desfumare, etc.) Raspuns: Nu se detine documentele la care se face referire.

6. Un alt potential operator economic a intrebat urmatoarele:

a) Pentru cladirile care fac obiectul solicitarii exista si pot fi puse la dispozitie scenarii de securitate la incendiu sau evaluari de risc la incendiu? Raspuns: nu exista scenarii de securitate la incendiu sau evaluari de risc la incendiu;

b) pentru cladirile ce fac obiectul solicitarii exista planuri de arhitectura (exclus cadastru)/relevee si daca da, sunt actualizate? daca exista, sunt in format electronic editabil? Raspuns: nu exista documentele solicitate;

c) pentru fiecare cladire in parte exista reglementata organizarea apararii impotriva incendiilor? Raspuns: nu exista;

d) pentru fiecare cladire in parte exista proceduri de interventie si evacuare? Raspuns: nu exista;

e) au fost stabilite responsabilitati ale personalului privind apararea impotriva incendiilor? Raspuns: nu, nu au fost stabilite responsabilitati ale personalului privind apararea impotriva incendiilor.

f) In situatia in care documentele de mai sus nu exista sau nu sunt actualizate, in cadrul acestei proceduri doriti si intocmirea sau actualizarea acestor documente in scopul intocmirii planurilor solicitate? Raspuns: se doreste intocmirea documentelor.

Termenul de depunere al ofertelor ramane acelasi, respectiv: 15.06.2021, inclusiv.