CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE.

 

 În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare ale societăţii: adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie, cod CAEN, precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.
  • Disponibilitatea  de a presta serviciile  solicitate de autoritatea contractanta  conform  caietului  de sarcini

 

 

Alte informaţii:

  • Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, in lei fara TVA, aferent fiecaruia din cele 3 evenimente din Caietul de sarcini
  • Prestarea serviciilor : la comanda ferma a autoritaţii contractante
  • Ofertanţii vor elabora câte o oferta financiară  pentru fiecare din cele 3 workshopuri

 

Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor: 28.11.2014, ora 12:00, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5315, telefon 021/319.19.00/01, int. 333 – Persoana de contact: Allice Herscher; prin fax la numărul: 021/319.19.66, sau e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Anexam prezentei caietul de sarcini.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICECaiet de sarcini -servicii organizare evenimente