SOLICITARE OFERTE TEHNICO-FINANCIARE ACHIZITIE IMPRIMANTE COLOR

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Bucuresti, Piaţa Romană nr. 6, Sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, prin achizitie directa, în conformitate cu prevederile art. 19 şi  din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare :

 12 buc. imprimante color,  in conformitate cu  solicitarile Beneficiarului

Încadrare în cod CPV: 30232100-5

Denumire conform NomenclatorImprimante si trasatoare

In acest sens, va rugam sa ne transmiteti /depuneti ofertele dvs tehnico-financiare,  in lei,  pentru intreaga cantitate solicitata.

Data limita de transmitere / depunere a ofertelor: 24.04.2015, ora 13.30, la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, Sector 1, Str. Stanislas Cihoschi nr.5. Etaj 3, Camera 5316.