Solicitare de oferte pentru: Achizitie „imprimanta multifunctionala laser color”

 1. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţionare de produse având ca obiect imprimanta multifunctionala laser color”

 

2.1 Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate: imprimanta multifunctionala laser color” 

2.2 Obiectul contractului: Achizitie imprimanta multifunctionala laser color” 

2.3 Cod CPV – 30231100-8 

2.4 Denumiri conform Nomenclator CPV: Terminale informatice;

 

 1. Cantitati solicitate: 1 buc., Conform Anexa nr.1

 

 1. Modalitatea de achiziţie a produselor: CUMPĂRARE DIRECTĂ, criteriul de atribuire pretul cel mai scazut se va aplica prevederile Art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

 1. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate: conform menţiunilor din “Specificatii tehnice”, constituit în Anexa 1 la prezenta.

 

NOTĂ:

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE /  OFERTE ALTERNATIVE.

 

 1. Se solicita operatorilor economici următoarele documente de calificare: conform invitatiei de participare
 2. Oferta tehnică: Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele “Caietului de sarcini” – constituit în Anexa 1 la prezenta;

 

 1. Oferta financiară: va fi transmisă conform ,,Formularului de ofertă financiară’’, ataşat prezentei.

 

NOTĂ: Ofertantul trebuie sa îsi menţină oferta valabilă,  minimum 30 de zile

 

 1. Operatorii economici trebuie să depună / transmit documente de calificare împreună cu propunerea tehnico-financiara la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5316 –în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realize în intervalul orar 09.00 – 13.30).
 2. Termenul limită de depunere / primirea ofertelor: 27 .01.2016 – ora 12.00

 

 1. Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei il constituie„preţul cel mai scăzut”,în condiţiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice, minimale, obligatorii ale “Specificatii Tehnice” – Anexa 1 a prezentei.

 

 1. Termenul de livrare al produselor : 7 zile de la comanda ferma a beneficiarului.

 

 1. Garantia produselor 12 luni de la data livrarii.

 

 1. Plata produselor prin Trezorerie in termen de 30 zile de la livrare si receptie.

 

Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea primirii comunicării.

 

Eventualele raspunsuri la clarificari se publica pe site-ul autoritatii contractante: www.achizitiipublice.ase.ro

 

Atasam la prezenta: invitatie de participare, specificatii tehnice si modele formulare

 

Va multumim.

 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

www.achizitiipublice.ase.ro

formulare imp

specificatii tehn. imp

invitatie imprimanta