SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE MATERIALE PROMOTIONALE IN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU 141729

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE

 

 

  1. Academia de Studii Economice din Bucureşti, in calitate de beneficiar al Proiectului „: „ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR INOVATIV ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR EDUCAŢIONALE MODERNE” CONTRACT DE FINANȚARE POSDRU/156/1.2/G/141729 organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare de „Produse informative si de promovare. ”
  2. Denumirea produselor ce urmează a fi livrate/ Obiectul contractului / Cod CPV    (rev. 2) –39294100-0
  3. Modalitatea de achiziţie a serviciilor: CUMPĂRARE DIRECTĂ – de la ofertantul declarat cu ofertă admisibilă, care va fi desemnat câştigător al selecţiei de oferte
  4. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate: conform menţiunilor/ specificatiilor tehnice minimale din Anexa tehnica anexaa prezentei

 

NOTĂ:

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.

  1. Se solicită operatorilor economici care, conform codurilor CAEN activate pe societăţile lor, au dreptul de a presta servicii din categoriile celor supuse prezentei achiziţii şi care sunt interesaţi de participarea la selecţia de oferte sus-menţionată, să depună / transmită propuneri tehnico-financiare la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5314– în zilele lucrătoare, între orele 08,00 – 15,00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realiza în intervalul orar 08,00 – 13,30). Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului si va fi ştampilată. De asemenea, ofertele se pot trimite si pe fax la nr. : 0213191966 sau email la adresa gloria.veresteanu@ase.ro.
  2. Termenul limită de depunere / primire a ofertelor: 28 octombrie 2015 orele 15:00.
  3. Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei îl constituie „preţul cel mai scăzut”, în conditiile respectarii integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice minimale obligatorii din Caietul de Sarcini.
  4. Modul de prezentare a ofertei: Oferta va conţine următoarele informaţii:O prezentare rezumativă a societăţii ofertante: în prezentare se vor indica inclusiv sediul social/filiale/sucursale/punct(e) de lucru – adresa(e); numărul de înregistrare la ONRC; C.I.F., contul IBAN din trezorerie şi denumirea trezoreriei; codul/codurile CAEN conform căruia/cărora societatea este abilitată să livreze servicii de natura celor solicitate în documentaţia care însoţeşte prezenta invitaţie; numele persoanelor cu funcţii de decizie (reprezentant(i) legal(i)/administrator(i)); coordonatele firmei ofertante (tel., fax, email, website propriu);
  5. oferta tehnică: Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini, anexat la prezenta;
  6. oferta financiară

 

  Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea primirii comunicării.

ANEXA TEHNICA MATERIALE PROMOTIONALE PROIECT POSDRU 141729