SELECŢIE DE OFERTE_ACHIZIŢIE DE PRODUSE INFORMATIVE ŞI DE PROMOVARE_PROIECT POSDRU ID_155463_CONFERINŢĂ FINALIZARE PROIECT

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE – Nr. 5550/04.12.2015

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită operatorii economici interesati sa participe la SELECŢIA DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE “PRODUSE INFORMATIVE ŞI DE PROMOVARE”, necesare organizării şi desfăşurării conferinţei de finalizare a Proiectului POSDRU/187/1.5/S/155463, cu titlul: “SUSTINEREA EXCELENTEI IN CERCETAREA STIINTIFICA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA IN DOMENIILE ECONOMIC, MEDICAL SI AL STIINTELOR SOCIALE” – Cod identificare: POSDRU/187/1.5/S/155463 – proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 1. Modalitatea de achizitie a produselor: CUMPARARE DIRECTA (art. 19 din OUG 34/2006) – de la operatorul economic ce va fi declarat cu oferta admisibila si care va fi desemnat castigator al selectiei de oferte.
 2. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate precum şi valoarea maxim plătibilă a acestora: conform menţiunilor din documentele in format pdf scanat mai jos publicate ca ataşamente, constituite în ANEXA 1 la prezenta invitaţie de participare la selectie.

Nota: Tabelul ANEXEI 1 se publică si in format editabil – fisier Excel, in scopul facilitarii preluarii informatiilor, de catre operatorii economici interesati.

 1. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.
 2. Criteriul de atribuire a ofertei castigatoare a selectiei: “Preţul total cel mai scăzut”, in conditiile respectarii integrale a tuturor cerintelor (tehnice minimale si financiare maximale) obligatorii din ANEXA 1.
 3. NU SE SOLICITĂ GARANTIE DE PARTICIPARE la selectia de oferte.
 4. Oferta tehnico-financiară se va prezenta în cadrul unui document scris, semnat de reprezentantul legal (cu nume in clar / calitatea in cadrul societatii ofertante, eventual funcţia detinuta) si stampilat. Oferta se va elabora pe baza modelului formularului din ANEXA 2 a prezentei invitatii de participare.
 5. NU sunt admise aproximari ale valorilor subtotale şi totale ale pozitiilor ofertate, pentru a NU denature corectitudinea competitiei intre operatorii economici participanti; in vederea evitarii oricaror inadvertente, preturile subtotale şi totale se vor determina prin calcularea, in fişier Excel, obligatoriu cu 2 zecimale.
 6. Data limită de solicitare a eventualelor clarificari: 08.12.2015, ora 13,00. Eventuale clarificari se pot solicita NUMAI pe fax, la nr. +4021 319.19.66 sau pe email, la adresa de posta electronica achizitiipublice@ase.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta, in mod exclusiv, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei, al tratamentului egal si al nediscriminarii.
 7. Termenul limită de primire / de depunere a ofertelor: 09.12.2015, ora 13,00. Ofertele se vor depune NUMAI in forma originala (semnate / stampilate in original), obligatoriu in plic inchis (sigilat), la urmatoarea adresa: Academia de Studii Economice din Bucuresti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5313 – Serviciul Achizitii Publice – in zilele lucratoare, intre orele 08,30 – 16,00 (cu exceptia zilei de miercuri – 09.12.2015, cand primirea ofertelor se va realiza in intervalul orar 08,30 – 13,00). Pe plicul sigilat se vor inscrie urmatoarele mentiuni: OFERTA TEHNICO-FINANCIARA DE PRODUSE INFORMATIVE ŞI DE PROMOVARE PENTRU CONFERINŢA DE FINALIZARE A PROIECTULUI CU TITLUL “SUSTINEREA EXCELENTEI IN CERCETAREA STIINTIFICA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA IN DOMENIILE ECONOMIC, MEDICAL SI AL STIINTELOR SOCIALE” – Cod identificare: POSDRU/187/1.5/S/155463.
 8. NU ESTE ADMISA TRANSMITEREA / DEPUNEREA OFERTELOR LA O ALTĂ ADRESĂ A AUTORITATII CONTRACTANTE SAU ÎNTR-O ALTA MODALITATE DE PREZENTARE (ex.: documente transmise prin telecopiere sau prin posta electronica).
 9. NU este admisa depasirea datei / orei limita de primire a ofertelor.
 10. NU va exista o sedinta de deschidere a ofertelor, avand in vedere aplicarea prevederilor art. 19 din OUG 34 / 2006, in realizarea achizitiei. Ofertele vor fi analizate, in sedinte ulterioare datei / orei limita de depunere, la sediul activitatilor Proiectului POSDRU ID_155463, de catre specialisti din echipa manageriala.
 11. Rezultatul selectiei de oferte: va fi transmis, in cadrul unei informări oficiale, fiecarui ofertant participant la selectie, urmata de confirmarea primirii comunicarii.
 12. Autoritatea contractanta va emite o comanda ferma de furnizare de produse catre operatorul economic castigator al selectiei de oferte.
 13. Nu se va solicita garantie de buna executie.
 14. Prezenta invitatie la selectia de oferte (inclusiv ANEXELE 1 şi 2) se publica pe site-ul propriu al Academiei de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei si al asigurarii unei competitii reale intre operatorii economici care activeaza pe piata din domeniul produselor informative şi de promovare.

ANEXA 1 a invitatiei de participare_Specificatii tehnico-financiare_ PRODUSE INFORMATIVE ŞI DE PROMOVARE_Conferinta finalizare_POSDRU 155463

 

ANEXA 1_Invitaţie de participare_Produse informative si de promovare_Conferinta finalizare proiect_POSDRU_155463

 

ANEXA 2 a Invitaţie de participare_MODEL OFERTA-TEHNICO-FINANCIARA_Produse informative şi de promovare_CONFERINŢĂ FINALIZARE PROIECT_POSDRU_155463 ANEXA 2 a Invitaţie de participare_MODEL OFERTA-TEHNICO-FINANCIARA_Produse informative şi de promovare_CONFERINŢĂ FINALIZARE PROIECT_POSDRU_155463