SELECŢIE DE OFERTE_ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU COMPUTER; VIDEOPROIECTOR PORTABIL MINI; CAMERĂ VIDEO HDR – PROIECT POSDRU ID_135590

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE – NR. 5242 / 16.11.2015

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită operatorii economici interesati să participe la SELECŢIA DE OFERTE organizată în vederea achiziţiei de „ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU COMPUTER; VIDEOPROIECTOR PORTABIL MINI; CAMERĂ VIDEO HDR” – produse necesare desfăşurării activităţilor proiectului cu titlul “UNIVERSITARIA – şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/157/1.3/S/135590 – Beneficiar / Lider de parteneriat: Universitatea de Vest din Timişoara – Partener 1: Academia de Studii Economice din Bucureşti – proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 1. Modalitatea de achizitie a produselor: CUMPĂRARE DIRECTĂ (art. 19 din OUG 34/2006) – de la operatorul economic cu ofertă admisibilă, care va fi desemnat câştigător al selecţiei de oferte.
 2. Specificatiile tehnico-cantitative minimale şi specificaţiile financiare maxim permise, aferente produselor solicitate: conform menţiunilor din documentul intitulat “CAIET DE SARCINI”, mai jos publicat ca ataşament (format pdf scanat, cu semnături autorizate), constituit în ANEXA 1 la prezenta invitaţie de participare.

Nota: ANEXA 1 – CAIET DE SARCINI se publică şi în format editabil – fişier Word, in scopul facilitarii preluarii informatiilor, de catre operatorii economici interesati.

 1. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.
 2. Criteriul de atribuire a ofertei castigatoare a selectiei: “Preţul total cel mai scăzut”, in conditiile respectarii integrale a tuturor cerintelor (tehnice minime obligatorii si financiare maximale) din ANEXA 1.
 3. NU SE SOLICITĂ GARANŢIE DE PARTICIPARE la selecţia de oferte.
 4. PRECIZARE: Toate detaliile cu privire la modul de elaborare a ofertelor si la informatiile ce trebuie prezentate, în mod obligatoriu, de catre operatorii economici interesati de participarea la selectia de oferte se regasesc in cuprinsul ANEXEI 1. În acest sens, operatorii economici participanti la selecţia de oferte au obligatia de a-si insusi toate cerintele minimale din capitolele ANEXEI 1 a prezentei invitatii de participare si de a elabora, in baza acestora, o propunere tehnică caracterizată prin originalitate, în care se vor preciza / detalia specificatiile tehnico-calitative ale produselor disponibile în nomenclatoarele societăţilor lor, inclusiv prin indicarea, dupa caz, a surselor de productie / mărcilor / brand-urilor / a diferitelor procedee specifice şi / sau a altor informatii considerate utile pentru dovedirea conformitatii articolelor ofertate cu solicitările autoritatii contractante. In acest sens, autoritatea contractanta precizeaza ca NU VOR FI ADMISE PROPUNERI TEHNICE ALE CAROR CARACTERISTICI REPREZINTA SIMPLA COPIERE A SPECIFICATIILOR MINIMALE ENUNTATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN CAIETUL DE SARCINI – ANEXA 1. În propunerea tehnică prezentată, ofertanţii vor formula răspunsuri punctuale explicite, cu referire la fiecare din cerinţele minime obligatorii stipulate în capitolele, paragrafele şi tabelele CAIETULUI DE SARCINI, constituit în ANEXA 1 şi vor respecta, totodată, cantităţile solicitate de autoritatea contractantă, pe feicare din cele 7 poziţii de echipamente / accesorii. Se vor preciza, în mod clar, termenul de livrare şi perioadele de garanţie asigurate pentru fiecare produs precum şi condiţiile de efectuare a service-ului în perioada de garanţie.
 5. Propunerea financiară se va prezenta în cadrul unui document scris distinct, elaborat în fişier format Excel, pe baza modelului formularului-tabel din ANEXA 2 a prezentei invitatii de participare, publicat ca ataşament. Propunerea financiară NU va putea depăşi, la niciuna din cele 7 poziţii (tipuri de produse solicitate), valorile unitare / subtotale / totale maxim estimate ale achiziţiei, acestea fiind aprobate în bugetul proiectului, conform informaţiilor furnizate în subcap. II.2. din CAIETUL DE SARCINI – ANEXA 1.
 6. NU sunt admise aproximări ale valorilor subtotale şi totale ale poziţiilor ofertate în propunerea financiară, pentru a NU se denatura corectitudinea competiţiei între operatorii economici participanţi; în vederea evitării oricăror inadvertenţe, preţurile subtotale şi totale se vor determina prin calcularea, în fişier Excel, obligatoriu cu 2 zecimale.
 7. Oferta (constituită din propunere tehnică şi propunere financiară) va fi semnată de reprezentantul legal al ofertantului (cu nume in clar / calitatea in cadrul societatii ofertante, eventual functia deţinută) si va fi stampilată.
 8. În plicul sigilat se va introduce, in mod obligatoriu, un certificat constatator de data recentă (eliberat in cursul anului 2015), emis de ORC teritorial, pe numele societatii ofertante (prezentat in fotocopie si certificat pentru conformitatea cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii si stampilat); VOR FI LUATE IN CONSIDERARE NUMAI OFERTELE PREZENTATE DE OPERATORI ECONOMICI CARE AU INREGISTRATE SI ACTIVATE (AUTORIZATE) LA O.R.C., CONFORM LEGII, CODURILE CAEN AFERENTE ACTIVITATILOR DE COMERT CU RIDICATA PENTRU TOATE CELE 7 POZIŢII DE PRODUSE SPECIFICATE IN DOCUMENTUL INTITULAT “CAIET DE SARCINI – ANEXA 1.
 9. Data limită de solicitare a eventualelor clarificari: 18.11.2015, ora 16,00. Eventuale clarificari se pot solicita NUMAI pe fax, la nr. +4021 319.19.66 sau pe email, la adresa de posta electronica achizitiipublice@ase.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta, în mod exclusiv, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, în spiritul principiilor transparentei, al tratamentului egal şi al nediscriminării.
 10. Termenul limită de primire / de depunere a ofertelor: 11.2015, ora 16,00. Ofertele se vor depune / transmite NUMAI in forma originala (semnate / stampilate in original), obligatoriu in plic inchis (sigilat), la urmatoarea adresa: Academia de Studii Economice din Bucuresti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5313 – Serviciul Achizitii Publice – in zilele lucratoare, intre orele 08,30 – 16,00. Pe plicul sigilat se vor inscrie urmatoarele mentiuni: OFERTA DE „ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII PENTRU COMPUTER; VIDEOPROIECTOR PORTABIL MINI; CAMERĂ VIDEO HDR” pentru proiectul cu titlul “UNIVERSITARIA – şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată” – Numărul de identificare al contractului: POSDRU/157/1.3/S/135590.
 11. NU ESTE ADMISA TRANSMITEREA / DEPUNEREA OFERTELOR LA O ALTĂ ADRESĂ A AUTORITATII CONTRACTANTE SAU INTR-O ALTA MODALITATE DE PREZENTARE (ex.: documente transmise prin telecopiere sau prin posta electronica).
 12. NU este admisa depasirea datei / orei limita de primire a ofertelor.
 13. NU va exista o sedinta de deschidere a ofertelor, avand in vedere aplicarea prevederilor art. 19 din OUG 34 / 2006, in realizarea achizitiei. Ofertele vor fi analizate, in sedinte ulterioare datei / orei limita de depunere, la sediul activitatilor Proiectului POSDRU ID_135590, de catre specialisti din echipa manageriala şi specialişti IT ai ASE Bucureşti.
 14. Rezultatul selectiei de oferte: va fi transmis, in cadrul unei informări oficiale, prin fax si / sau email, fiecarui ofertant participant la selectie, urmată de confirmarea transmisiei comunicarii.
 15. Autoritatea contractanta va emite o comandă fermă de furnizare de produse către operatorul economic câştigător al selecţiei de oferte.
 16. Nu se va solicita garantie de buna execuţie.
 17. Prezenta invitatie la selectia de oferte (inclusiv ANEXELE 1 şi 2) se publica pe site-ul propriu al Academiei de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei si al asigurarii unei competitii reale intre operatorii economici care activeaza pe piata din domeniul echipamentelor şi accesoriilor IT, al echipamentelor de videoproiecţie şi de filmare.

 

ANEXA 1_CAIET DE SARCINI_Echip-acces IT_Videoproiect_Cameră video HDR_POSDRU ID_135590

 

ANEXA 1_ CAIET DE SARCINI_ECHIPAMENTE_POSDRU 135590_Nov 2015

 

ANEXA 2_MODEL-OFERTA FINANCIARA_Echip-acces IT_Videorpiect_Cameră video HDR_POSDRU_135590