REPUBLICARE SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI „PACHET DE SISTEME – LABORATOR NEURO-ŞTIINTE” – PROIECT POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti invită operatorii economici interesaţi să participe la SELECŢIA DE OFERTE (REPUBLICĂTĂ) PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE AL CĂRUI OBIECT ÎL CONSTITUIE UN „PACHET DE SISTEME PENTRU LABORATOR NEURO-ŞTIINTE”, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI CU TITLUL “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din București.

Termenul limită de primire / depunere a ofertelor: 16.03.2015, ora 13,00.

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut.

Nu se solicită garanţie de participare.

Nu se solicită garanţie de bună execuţie pentru viitorul contract de furnizare.

Data limită de solicitare a clarificărilor:  o zi lucrătoare anterioară datei limită de primire / depunere a ofertelor (respectiv data de 13.03.2015 inclusiv – până la ora 13,00). Solicitările de clarificare se pot transmite numai la nr. de fax +4021. 319.19.66 sau pe email – numai la adresa oficială de poştă electronicăachizitiipublice@ase.ro sau se pot prezenta, în cadrul unor scrisori oficiale semnate în original şi ştampilate, la adresa expres indicată pentru depunerea ofertelor, menţionată în cuprinsul punctului 6 al Invitaţiei de participare la selecţie nr. 917/11.03.2015, mai jos postată.

Pentru a fi supuse procesului evaluării, ofertele se primesc în original, numai în plicuri sigilate – semnate de reprezentantul legal al societăţii ofertante şi ştampilate – şi numai la adresa oficială şi până la data şi ora limită menţionate  în cuprinsul punctului 6 al Invitaţiei de participare  la selecţie nr. 917/11.03.2015, fiind respectate, astfel, principiile stipulate la art. 2, alin. (2) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii cu privire la modul de elaborare a ofertelor şi la documentele ce trebuie prezentate de ofertanţii participanţi la selecţie se regăsesc în cuprinsul Invitaţiei de participare la selecţie, nr. 917/11.03.2015 precum şi în cuprinsul Anexei 1 (Caiet de sarcini – doc. nr. 633/23.02.2015), al Anexei 2 (Model propunere financiară) şi al Anexei 3 (Model formular “Evitarea conflictului de interese”) – toate respectivele documente fiind postate mai jos:

 

INVITAŢIE PARTICIPARE SELECŢIE OFERTE_917_11-03-15_PACHET SISTEME LABORATOR NEURO-ŞTIINŢE_POSDRU_138907

 

Anexa 1_Invitatie selectie_Caiet de sarcini_633_Pachet sisteme_Laborator_neuro-stiinte

 

Anexa 2_INVITAŢIE SELECTIE_MODEL PROPUNERE FINANCIARA_PACHET SISTEME LABORATOR NEUROŞTIINŢE_POSDRU_138907

 

Anexa 3_INVITAŢIE SELECTIE_MODEL FORMULAR EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_PACHET SISTEME LABORATOR NEUROŞTIINŢE_POSDRU_138907