MODEL GARANŢIE DE BUNĂ CONDUITĂ_SERVICII DE PAZĂ PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

Comunicare nr. 1252 / 25.03.2016

În atenţia operatorilor eonomici implicaţi în procedura de Negociere cu publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu https://www.achizitiipublice.ase.ro/ şi, concomitent, cu transmiterea unui anunţ de publicitate voluntară, la rubrica Administrare / Publicitate-Anunţuri a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) – link web: https://www.e-licitatie.ro:8881/Public/SpecialNotice/SpecialNoticeList.aspx – organizată în baza dispoziţiilor art. 16, alin. (1) din OUG 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi în conformitate cu prevederile Normelor interne ale ASE Bucureşti, aprobate prin Procedura operaţională a Sistemului de control managerial intern – Cod: PO-74

 

Anexat, în subsolul prezentei comunicări, regăsiţi modelul Garanţiei de bună conduită (Formularul cod_GBC), precizat la punctul 3 al subsecţiunii VI.3) ALTE INFORMATII, din Fişa de date nr. 1071 / 16.03.2016, publicată ca document al Anunţului de participare nr.  1072 / 16.03.2016 – postat la acest link web al Serviciului Achiziţii Publice al ASE Bucureşti.

Comisia de evaluare, numită prin Decizia Rectorului ASE Bucureşti, nr. 830 / 21.03.2016

Model Formular Garanţie de bună conduită_Serv pază-protecţie-monitorizare_2016