| „ Lucrari de instalare sistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu pentru camin Occidentului nr. 7”

                                              Către,

                                                             Agentii economici interesati

                                                              

 

         A.
          1. Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775 cu sediul in Piata Romana nr. 6, Sectorul 1, telefon: 0213191900/0213191901, fax: 0213191966, email: achizitiipublice@ase.ro

 

 

          2. Procedura de atribuire aplicata/modaliattea de achizitie: achiziție directă, publicare pe site-ul propriu al ASE : achizitiipublice.ase.ro

 

          3. Natura si cantitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate: „ Lucrari de instalare sistem de detectie si semnalizare la inceput de incendiu pentru camin Occidentului nr. 7” ”, specificate în Caietul de sarcini, pozitia nr. 5 – tabel echipamente.

     – se va depune oferta pentru întreaga cantitate de echipamente solicitate si manopera aferenta instalarii acestora potrivit pozitia nr. 5 a Caietul de sarcini.

       –  nu se accepta oferte partiale;

       –  valabilitatea ofertei declarate căştigătoare trebuie să fie de 30 de zile;

         4. Cod CPV: 45343000-3, denumire conform Nomenclator: “Lucrari de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor”.

         5. Locatia executarii lucrarilor: Academia de Studii Economice din Bucureşti, camin, str. Occidentului nr.7, Sector 1, Bucureşti

 

         6.a) In propunerea tehnică, în ceea ce priveşte descrierea tehnică a realizarii lucrarilor, ofertantii vor trebui să demonstreze corespondenţa strictă a acestora cu specificaţiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini de autoritatea contractantă;

  b) propunerea tehnică va fi semnată, datată şi ştampilată de reprezentantul legal sau un împuternicit al acestuia.

        c) in cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta specificatiile tehnice pentru principalele tipuri de echipamente

 

 

       7. „Lucrarile de instalare a sistemului de detectie si semnalizare la inceput de incendiu pentru camin Occidentului nr. 7” vor fi  efectuate de persoane autorizate de IGSU, potrivit Listei cu persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010. Lucrarile vor fi efectuate in baza Legii nr. 307/2006, a OMAI nr. 87/2010 cu modificari si completari, a reglementarilor legale mentionate in caietul de sarcini( prezentate la punctul nr.2–Aspecte legislative) cat si a celorlalte dispozitii legale in vigoare la data prezentei, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006.

   La depunerea ofertei, ofertantii vor prezenta o copie dupa licenta de autorizare eliberata de IGSU- semnata si stampilata de reprezentatntul legal – copie conform cu originalul. 

 

 8. Termenul de executie al lucrărilor: 30 de zile de la primirea Ordinului de începere al

       lucrărilor.

 

 9. Garanţia de buna executie a lucrărilor trebuie să fie de 36 de luni de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

10. Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 10% din valoarea contractului de execuţie  fără TVA, respectiv de 5% pentru IMM, conform prevederilor legale în vigoare.

Garanţia de bună execuţie a contractului de execuţie poate fi constituită în oricare din modalitățile prevăzute la art. 90 alin. 1, 2  sau 3 din HG 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de execuţie de către ambele părţi.

 

B. DOCUMENTE DE CALIFICARE SOLICITATE

 

  1. 1.      Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului, prin care să dovedeasca că nu se încadrează la prevederile art. 69^1, 180 şi 181 din OUG 34 / 2006 – Formular nr.1 anexat prezentei.
  2. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului (copie CUI) de pe lângă Tribunalele Teritoriale, prezentat în copie lizibilă ştampilată, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului şi conţinând menţiunea ‘’ conform cu originalul’’. Documentul va fi insotit de o declaratie a conducatorului firmei din care sa rezulte ca datele din acesta sunt reale si actuale la data depunerii ofertei.
  3. Declaraţie pe proprie răspundere prin care conducătorul ofertantului atestă faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii (declaraţia de securitate şi sănătate în muncă) – Formular nr. 2 anexat prezentei.

 

C. MODUL DE FINALIZARE A ACHIZIŢIEI DIRECTE: Încheierea unui contract

 

D. PLATA, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate conform Caietului de sarcini si a Listei de cantitati de lucrări,  se va face prin OP, după remiterea facturii de către executant şi recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor.

            Recepţia lucrărilor se realizează de către reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii contractante. 

Plăţile se vor faceîn contul de trezorerie al prestatorului, în maximum 30 de zile de la recepţia lucrărilor şi primirea facturii de la prestator, în condiţiile legii 72/2013, OMFP 2281/2009 şi O.M.F.P. nr 1792 din 2002 cu modificările şi completările ulterioare.

 E. MODUL DE PREZENTARE  A OFERTELOR : in plic inchis sau la fax nr.:  021.319.19.66. Oferta trebuie să fi datată, ştampilată şi semnată de persoanele împuternicite să reprezinte societatea în relaţia cu autoritatea contractantă.

 

F. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 26.11.2014, ORA 16,00

G. ADRESA DE DEPUNERE A OFERTELOR :  Bucureşti,  Str. Stanislas Cihoschi nr. 5, etaj 3, camera 5312, Sector 1, Bucureşti sau la numărul de fax: 021.319.19.66.

H. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 zile

I. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile.

Vor fi luate în considerare numai ofertele complete, depuse / transmise în intervalul şi la adresa menţionata mai sus.

 

Va multumim

SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

www.achizitiipublice.ase.ro

 

 

Documente atasate:invitatie de participare sistem detectie, formulare sistem detectie, caiet de sarcini partea 1 ,caiet de sarcini partea 2, planse nr.1_8, anexa nr.20 schema bloc