INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE LUCRARI AUXILIARE CONDUCTE DE APA

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE LUCRARI AUXILIARE CONDUCTE DE APA:

Către,

 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRĂRI AUXILIARE PENTRU CONDUCTE DE APA”IN BAZA ART.19 (1) DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

COD  CPV: 45232100-3 (Lucrări auxiliare pentru conducte de apă)

 

1. Autoritatea contractantă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2. Procedura de atribuire aplicată: Achizitie directa de “Lucrări auxiliare pentru conducte de apă” in baza art. 19 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

3. Locul de executie:  sediul  A.S.E. Bucuresti, complexul M. Moxa 11

4. Natura si cantitatea lucrarilor ce urmează să fie executate: conform Documentaţiei descriptive anexate. Se vor depune oferte pentru întreaga lucrare solicitata. Nu se acceptă oferte parţiale sau alternative.

5. Termenul de executiei al lucrarii este de maximum 15 zile, de la data primirii ordinului de începere. Achizitorul va incheia un contract, cu durata de valabilitate pana in data de 31.12.2013.

Pretul lucrărilor, din oferta financiara, in mod deosebit va include si operatiuni accesorii de transport la destinatiile finale, montaj, inclusiv operatiuni de dezafectare a unor vechi echipamente dupa caz si nu se ajusteaza pe perioada derularii contractului.

6. a) Data limită de primire a ofertelor: 04.12.2013 ora 12,00.

    b) Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Achiziţii Publice, clădirea din strada Cihoschi, etaj 2, camera 5203, Bucuresti, sector 1 , fax: 021/3191966. Ofertele trebuie sa  fie depuse la sediul autoritatii contractante datate, semnate si stampilate de catre persoanele imputernicite sa reprezinte societatea.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro