INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZITIE: „SERVICII DE ELIMINARE SI TRATARE A DESEURILOR MENAJERE “(SALTELE SI DESEURI TEXTILE PENTRU DIRECTIA SOCIALA). COD CPV: 90510000-5

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZITIE: „SERVICII  DE ELIMINARE SI TRATARE  A DESEURILOR MENAJERE “(SALTELE SI DESEURI TEXTILE PENTRU DIRECTIA SOCIALA). COD  CPV: 90510000-5 

 

Catre

Societatile interesate

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro si transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici.

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate –  „servicii  de eliminare si tratare  a deseurilor menajere” (saltele si deseuri textile pentru Directia Sociala), conform caiet de sarcini anexat:

4. Autoritatea contractanta va incheia cu ofertantul declarat câstigator un contract de prestari servicii cu termen de valabilitate 31.12.2014. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prelungirea duratei prezentului contract pentru o perioada de maximum 2 luni, prin act aditional, in conditiile prevazute de art. 6, alin 3 din HG 925/2006, cu modificari si completari. In conditiile prelungirii duratei contractului, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile de servicii până la concurenta cantitătilor maxime prevăzute in caietul de sarcini anexat.

5. Prestarea serviciilor se va face, in baza contractului de prestari servicii care va fi incheiat de autoritatea contractanta cu ofertantul castigator.  Locul de prestare al serviciilor: statiile de colectare, depozitare, sortare si  tratare a deseurilor menajere ale agentului economic.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro