INVITATIE ACHIZITIE ÎMBRĂCĂMINTE DE UZ PROFESIONAL, ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ DE LUCRU ŞI ACCESORII

INVITATIE ACHIZITIE ÎMBRĂCĂMINTE DE UZ PROFESIONAL, ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ DE LUCRU ŞI ACCESORII:

Catre,

Operatorii economici interesati

1. Autoritatea contractantă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2. Procedura de atribuire aplicată: cumpărare directa din catalogul electronic SEAP în baza art.19 (1) din OUG 34/2006 coroborat cu dispozitiile art. 46-47 din HG 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice – ambele cu modificarile si completarile ulterioare, de îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii.

3. Locul de livrare:  sediul  A.S.E. Bucuresti, bd. Dacia, nr.41, sector 1, Bucureşti

4. Natura si cantitatea produselor ce urmează să fie furnizate: conform Specificatiilor tehnice anexat. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de produse solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale sau alternative.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro