Achizitie PUBLICAŢII ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE

 

 

SOLICITARE DE OFERTĂ

 CĂTRE TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1,  tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01,  va achizitiona  „PUBLICAŢII ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE”,  prin achizitie directa, în conformitate cu prev art.  art. 7, alin (5)   din Legea nr. 98/2016,  privind achizitiile publice coroborat cu art. 43 din HG  395/2016.

   În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie,), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.
  • Certificatul constatator  emis de ORC, în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” din care să reiasă că există  un  cod  CAEN activ care  are legatura concreta cu obiectul achizitiei.
  • propunerea financiară/tehnică,  în format PDF cu semnatura și ștampila reprezentantului legal  și in format editabil – excel, conform modelului “Centralizator de prețuri”  anexat

Informatii suplimentare:

  • Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pe   fiecare titlu de carte, cu conditia încadrării  în valoarea estimată/titlu.  Fiecare titlu constituie un lot. Se accepta oferte parțiale.
  • Furnizarea produselor: la comanda ferma a autoritaţii contractante.
  • Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
  • Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor:  08.09.2016
  • Adresa de transmitere a ofertelor: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5315, telefon 021/319.19.00/01, int. 333 – Persoana de contact: Allice Herscher; prin fax la numărul: 021/319.19.66, si  e-mail: alice.herscher@ase.ro, achizitiipublice@ase.ro

Solicitari de clarificari  privind Caietul de sarcini se vor adresa – Bibliotecii ASE ( tel: 021/319.19.00 / 021/319.19.01) d-nei Alina CROITORU – Director Bibliotecă (int.439, alina.croitoru@biblioteca.ase.ro) si/sau  d-na Iolanda BRUMARU (int. 458, iolanda.brumaru@biblioteca.ase.ro) până la data limită: 06.09.2016.

Anexam prezentei solicitari de oferte:

–  Caietul de sarcini

–  Centralizator de preturi, format editabil

–  Valori estimate/titlu

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro