Achiziție imprimante pentru carduri si riboane

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare:

–  imprimante  cu laminator pentru carduri , cod CPV 30232130-4

–  riboane, cod CPV 30192113-6

 

 Anexe

– Solicitare  oferte nr. 1555/13.04.2016

– Specificatii tehnice

– Formulare ( Formular A, Formular B, Formular C – Centralizator preturi,)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE