Achizitie de “Lucrari de reparare si intretinere centrale termice”

 

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, “Lucrari de reparare  si intretinere central termice”, cod CPV  45259300-0

 

Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor: 15.12.2015, ora 16:00, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5315, telefon 021/319.19.00/01

Data limita soliictari clarificari 14.12.2015, ora 10,oo, mail achiztiipublice@ase.ro

Anexe:

  • Solicitare oferte 5622/10.02.2015
  • Specificatii tehnice
  • Formulare